• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 13/12/2015
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
Số: 18/2015/CT-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 3 tháng 12 năm 2015

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Xuân 2016

__________________________________

Vụ Xuân là vụ sản xuất quan trọng trong năm, quyết định trên 60% mục tiêu sản xuất lương thực cả năm. Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ, nhiệt độ từ tháng 10/2015 đến tháng 4/2016 cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1,50C, rét đậm rét hại có khả năng không kéo dài, mùa Đông 2015/2016 là một mùa đông ấm. Do đó, thời gian sinh trưởng phát triển của cây trồng sẽ rút ngắn, ảnh hưởng đến năng suất. Theo dự báo, tổng lượng mưa thấp hơn so với trung bình nhiều năm, nguy cơ thiếu nước cho sản xuất là rất lớn. Trong điều kiện thời tiết ấm sẽ tiềm ẩn nguy cơ một số đối tượng dịch hại phát sinh gây hại như Chuột, rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu cuốn lá nhỏ… đặc biệt là bệnh đạo ôn lá sẽ phát sinh gây hại sớm và trên diện rộng.

Để chủ động ứng phó với tình hình trên, quyết tâm thực hiện thắng lợi sản xuất vụ Xuân 2016, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành, thị thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. UBND các huyện, thành, thị

a) Căn cứ vào Đề án sản xuất vụ Xuân 2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT  ban hành, đặc điểm địa hình, đất đai, khí hậu và trình độ thâm canh sản xuất,... của địa phương xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án sản xuất vụ Xuân cụ thể, sát với thực tế của địa phương nhằm phát huy tối đa các lợi thế sẵn có. Đề án phải thể hiện sự phấn đấu cao, các chỉ tiêu phải vượt trội, các giải pháp tổ chức chỉ đạo thực hiện phải tích cực đảm bảo thắng lợi và đảm bảo cân đối giữa ổn định an ninh lương thực và sản xuất hàng hóa có hiệu quả kinh tế cao;

b) Thành lập Ban chỉ đạo sản xuất vụ Xuân 2016 ở các địa phương; Phân công lãnh đạo UBND huyện và cán bộ các phòng, ban có liên quan chỉ đạo cụ thể ở từng cụm xã, từng xã;

c) Tăng cường công tác tuyên truyền, chỉ đạo để nông dân thực hiện nghiêm túc các giải pháp kỹ thuật do Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn; đặc biệt là giải pháp về gieo mạ, cơ cấu giống lúa, thời vụ gieo cấy để né tránh thiên tai và các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, các nguy cơ tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến sản xuất để nông dân biết, chủ động thực hiện;

d) Rà soát cụ thể những diện tích bị hạn không an toàn cho sản xuất để chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, những diện tích không chủ động nước chuyển sang làm các loại cây màu khác đồng thời xây dựng phương án chống hạn cụ thể đến từng xứ đồng;

đ) Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm trong sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, vật tư, phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật,… phục vụ sản xuất vụ Xuân 2016 ở địa phương. Kiên quyết không để tình trạng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật,… không đảm bảo chất lượng đưa vào phục vụ sản xuất. Đồng thời chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm các tổ chức, cá nhân buôn bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn xã theo đúng quy định tại Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND ngày 17/7/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

e) Khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ hỗ trợ nông dân theo các chính sách hiện hành của Trung ương và của tỉnh theo đúng quy định, kịp thời gian; tránh tình trạng chậm hỗ trợ nông dân do không hoàn chỉnh các hồ sơ thủ tục theo quy định như hiện nay. Đồng thời, cân đối ngân sách địa phương để hỗ trợ thêm nông dân, ngoài chính sách của Trung ương và của tỉnh; đặc biệt đối với các chính sách hỗ trợ khắc phục thiên tai, dịch bệnh.

2. Sở Nông nghiệp và PTNT

a) Thành lập các đoàn kiểm tra giống cây trồng, phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật để phối hợp với UBND các huyện, thành, thị kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm đảm bảo quyền lợi cho bà con nông dân;

Trường hợp cần thiết, kịp thời thành lập các đoàn chỉ đạo sản xuất do lãnh đạo các đơn vị chuyên môn và các phòng ban thuộc Sở để phối hợp với UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo các địa phương xử lý các vướng mắc, khó khăn ở cơ sở để thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ Xuân 2016 đã đề ra;

b) Chỉ đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng các chương trình hướng dẫn, khuyến cáo nông dân thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật thâm canh, phòng trừ sâu bệnh hại do cơ quan chuyên môn đề ra;

c) Đẩy mạnh tuyên truyền về tình hình thời tiết diễn biến bất thường, nhất là tình hình hạn hán, có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sản xuất lúa xuân, thường xuyên theo dõi sát diễn biến của thời tiết, kịp thời chỉ đạo thực hiện các biện pháp xử lý đối với tình huống bất lợi do thời tiết gây ra;

Trường hợp hạn hán xảy ra khốc liệt, diện tích cần phải chuyển đổi lớn thì phối hợp với Sở Tài chính tham mưu hỗ trợ nông dân chuyển đổi từ lúa sang cây khác, tuyệt đối không để diện tích đất canh tác bỏ hoang;

d) Định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp tình hình và kết quả sản xuất vụ xuân báo cáo UBND tỉnh.

3. Sở Tài chính: Tham mưu trình UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí kịp thời cho các địa phương theo chính sách quy định tại Quyết định số 87/2014/Q§-UBND ngày 17/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc Ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các văn bản pháp luật có liên quan để người dân chủ động triển khai sản xuất;

 Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu trình UBND tỉnh cấp kinh phí kịp thời phục vụ công tác khôi phục sản xuất bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh (nếu có).

4. Sở Công thương:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo các công ty thuỷ điện trên địa bàn tỉnh điều chỉnh lịch phát điện phù hợp, đảm bảo đủ nước phục vụ sản xuất;

b) Chỉ đạo điện lực Nghệ An ưu tiên điện cho sản xuất nông nghiệp, nhất là những vùng sử dụng bơm điện phục vụ chống hạn;

c) Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với phân bón vô cơ, ngăn chặn tối đa tình trạng phân bón giả, phân bón kém chất lượng lưu thông trên thị trường.

5. Báo Nghệ An, Đài Phát thanh và truyền hình Nghệ An:

Tăng thời lượng phát sóng và trang bài liên quan đến diễn biến thời tiết bất thường, các giải pháp kỹ thuật (thâm canh, phòng trừ sâu bệnh…) giúp người dân khắc phục những bất lợi do thời tiết mang lại, kịp thời đưa tin biểu dương những địa phương, tổ chức, cá nhân có những giải pháp tốt, mang lại năng suất cao trong sản xuất vụ Xuân, đồng thời có những tin bài về cách làm chưa đúng, chưa phù hợp để người dân rút kinh nghiệm trong sản xuất.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; các tổ chức, cá nhân có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Đinh Viết Hồng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.