• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 23/04/2009
UBND TỈNH NGHỆ AN
Số: 12/2009/CT-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 13 tháng 4 năm 2009

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động

xây dựng và kinh doanh nhà trọ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

_____________________

Trong những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhất là ở thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò phát triển, mở rộng quy mô các trường Đại học, cao đẳng, dạy nghề, các cơ sở sản xuất kinh doanh nên việc xây dựng và hoạt động kinh doanh nhà trọ của các tổ chức, hộ gia đình phát triển mạnh, đáp ứng cơ bản nhu cầu về chỗ nghỉ cho học sinh, sinh viên, cán bộ, công nhân lao động góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống một bộ phận dân cư.

Tuy nhiên việc quản lý xây dựng và kinh doanh nhà trọ vẫn còn nhiều hạn chế, đa số các cơ sở kinh doanh nhà trọ phát triển tự phát, chưa đáp ứng được yêu cầu mỹ quan, một số nơi chưa phù hợp với quy hoạch đô thị. Các tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật chưa được các cơ quan chức năng ban hành, hướng dẫn thực hiện. Vì vậy nhiều nhà trọ xây dựng tạm bợ, chưa đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn phòng chống cháy nổ. Một số chủ cơ sở kinh doanh nhà trọ chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký tạm trú, tạm vắng theo quy định, có nơi còn để xảy ra tệ nạn xã hội ảnh hưởng nhất định về trật tự, an toàn xã hội tại một số địa bàn dân cư.

Để các cơ sở kinh doanh nhà trọ xây dựng và hoạt động kinh doanh chấp hành đúng pháp luật, phát triển lành mạnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại nêu trên, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện một số nội dung sau:

1. Các sở, ban, ngành và Uỷ ban nhân dân cấp huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách, các quy định của Nhà nước về xây dựng, hoạt động kinh doanh nhà trọ, để các cơ sở hoạt động kinh doanh nhà trọ hiểu biết, tự giác chấp hành; đồng thời thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, việc xây dựng, hoạt động kinh doanh nhà trọ phù hợp quy hoạch tổng thể, đảm bảo văn minh đô thị, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, chấp hành đầy đủ các điều kiện kinh doanh nhà trọ, bảo vệ lợi ích của người kinh doanh nhà trọ và người thuê nghỉ trọ.

2. Giao Sở Công thương chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Uỷ ban nhân dân cấp huyện:

2.1. Xây dựng quy chế quản lý hoạt động kinh doanh nhà trọ trên địa bàn tỉnh Nghệ An trình UBND tỉnh xem xét quyết định;

2.2. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở hoạt động kinh doanh nhà trọ để kịp thời xử lý, uốn nắn những tồn tại.

3. Sở Xây dựng tham mưu xây dựng tiêu chuẩn, quy định thiết kế kỹ thuật tối thiểu nhà trọ trình UBND tỉnh xem xét ban hành.

4. Công an tỉnh chỉ đạo, quản lý hướng dẫn các cơ sở cho thuê nghỉ trọ; thực hiện cam kết về điều kiện an ninh, trật tự theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 2 Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001 của Chính phủ; kiểm tra đôn đốc các cơ sở kinh doanh nhà trọ thực hiện đăng ký tạm trú, tạm vắng theo quy định hiện hành; kịp thời ngăn chặn các hành vi gây rối, làm mất trật tự, trị an nhằm đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn dân cư.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện việc kiểm tra, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhà trọ cho các doanh nghiệp kinh doanh nhà trọ theo quy định của pháp luật.

6. Cục Thuế hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc nộp thuế theo đúng quy định của Luật thuế và các hướng dẫn của Bộ Tài chính về thuế đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ phục vụ người có thu nhập thấp.

7. UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan chức năng:

7.1. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các cơ sở kinh doanh nhà trọ nhằm giảm áp lực nhu cầu nghỉ trọ; bảo vệ các quyền lợi hợp pháp cho các cơ sở kinh doanh nhà trọ và người thuê nghỉ trọ.

7.2. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhà trọ thực hiện đúng quy định của Nhà nước, xây dựng nhà trọ phù hợp quy hoạch tổng thể đã được phê duyệt, đảm bảo các tiêu chuẩn thiết kế kỹ thuật tối thiểu nhằm đảm bảo an toàn cho người và tài sản, điều kiện sinh hoạt của người thuê nghỉ trọ; đảm bảo vệ sinh, trật tự trị an; cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các hộ kinh doanh nhà trọ trên địa bàn.

Nhận được Chỉ thị này các sở, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã căn cứ nội dung liên quan nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Thái Văn Hằng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.