• Quyết định 20/2020/QĐ-UBND

  Quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình

  24/08/2020

  10/09/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 18/2020/QĐ-UBND

  Sửa đổi Điểm d Khoản 1 Điều 11 và Điểm c Khoản 1 Điều 12 Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ và Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Phòng Nội vụ các huyện, thành phố thuộc tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh

  07/08/2020

  01/09/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 17/2020/QĐ-UBND

  Sửa đổi khoản 3 Điều 1 Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình sửa đổi một số nội dung của Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình

  11/06/2020

  22/06/2020

 • Quyết định 16/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Bộ đơn giá sản phẩm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  01/06/2020

  10/06/2020

 • Quyết định 15/2020/QĐ-UBND

  Ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  28/05/2020

  10/06/2020

 • Quyết định 13/2020/QĐ-UBND

  Về việc ban hành Quy định về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  27/04/2020

  06/05/2020

 • Quyết định 12/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  22/04/2020

  10/05/2020

 • Quyết định 11/2020/QĐ-UBND

  Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 để xác định giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  14/04/2020

  25/04/2020

 • Quyết định 10/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình trên Trục liên thông văn bản

  03/04/2020

  15/04/2020

 • Quyết định 09/2020/QĐ-UBND

  Quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng (trừ xe ô tô chuyên dùng của các đơn vị thuộc Sở Y tế) trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình

  06/03/2020

  18/03/2020

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.