• Nghị quyết 67/2019/QĐ-UBND

  Phân cấp thẩm quyền phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi và phân cấp thẩm quyền quyết định thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý, xử lý trong truuwòng hợp bị mất, bị hủy hoại tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do Nhà nước đầu tư thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình

  06/12/2019

  01/01/2020

 • Nghị quyết 69/2019/QĐ-UBND

  Về việc hỗ trợ kinh phí đối với các trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2019-2025

  06/12/2019

  16/12/2019

 • Nghị quyết 59/2019/NQ-HĐND

  Về việc thông qua Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  06/12/2019

  01/01/2020

 • Nghị quyết 55/2019/NQ-HĐND

  Về việc quy định một số chính sách áp dụng cho huyện Yên Mô

  06/12/2019

  16/12/2019

 • Nghị quyết 24/2019/NQ-HĐND

  Quy định mức hỗ trợ, mức chi tổ chức Lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức và một số đối tượng người có công trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  12/07/2019

  01/08/2019

 • Nghị quyết 20/2019/NQ-HĐND

  Quy định biểu mẫu và thời gian gửi báo cáo Kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, Kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm địa phương, Dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, Quyết toán ngân sách địa phương hàng năm; thời gian giao dự toán và thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương các cấp tỉnh Ninh Bình

  12/07/2019

  01/08/2019

 • Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình

  12/07/2019

  01/08/2019

 • Nghị quyết 23/2019/NQ-HĐND

  Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  12/07/2019

  01/08/2019

 • Nghị quyết 21/2019/NQ-HĐND

  Về việc ban hành Quy định chế độ tiếp khách trong nước, tiếp khách nước ngoài và chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam

  12/07/2019

  01/08/2019

 • Nghị quyết 25/2019/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định nội dung chi, mức chi, mức hỗ trợ dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Ninh Bình

  12/07/2019

  01/08/2019

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.