• Nghị quyết 46/2021/NQ-HĐND

  Quy định chính sách hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo quy định tại khoản 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ

  29/07/2021

  29/07/2021

 • Nghị quyết 37/2021/NQ-HĐND

  Về việc ban hành Quy định chính sách khuyến khích tài năng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  29/07/2021

  10/08/2021

 • Nghị quyết 45/2021/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình quy định một số chế độ, chính sách đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  29/07/2021

  29/07/2021

 • Nghị quyết 47/2021/NQ-HĐND

  Quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  29/07/2021

  10/08/2021

 • Nghị quyết 42/2021/NQ-HĐND

  Về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh Ninh Bình thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2018-2020 đến hết năm 2021

  29/07/2021

  10/08/2021

 • Nghị quyết 24/2021/NQ-HĐND

  Quy định một số chế độ, chính sách đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  25/06/2021

  25/06/2021

  Hết hiệu lực một phần

 • Nghị quyết 11/2021/NQ-HĐND

  Về việc quy định một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tỉnh Ninh Bình

  22/03/2021

  01/04/2021

 • Nghị quyết 06/2021/QĐ-UBND

  Về việc quy định nội dung chi, mức chi, thời gian hưởng chế độ bồi dưỡng phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026

  23/02/2021

  05/03/2021

 • Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND

  Về việc quy định chính sách hỗ trợ đất nông nghiệp cùng thửa với đất ở nhưng không được xác định là đất ở khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  23/02/2021

  05/03/2021

 • Nghị quyết 112/2020/NQ-HĐND

  Về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách xây dựng nông thôn mới áp dụng cho xã: Ninh Nhất, Ninh Tiến, Ninh Phúc để các xã xây dựng đạt tiêu chí trở thành phường thuộc thành phố Ninh Bình giai đoạn 2017-2020

  09/12/2020

  01/01/2021

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.