• Nghị quyết 11/2021/NQ-HĐND

  Về việc quy định một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tỉnh Ninh Bình

  22/03/2021

  01/04/2021

 • Nghị quyết 06/2021/QĐ-UBND

  Về việc quy định nội dung chi, mức chi, thời gian hưởng chế độ bồi dưỡng phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026

  23/02/2021

  05/03/2021

 • Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND

  Về việc quy định chính sách hỗ trợ đất nông nghiệp cùng thửa với đất ở nhưng không được xác định là đất ở khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  23/02/2021

  05/03/2021

 • Nghị quyết 101/2020/NQ-HĐND

  Về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về quy định một số chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2016-2021

  09/12/2020

  01/01/2021

 • Nghị quyết 108/2020/NQ-HĐND

  Về việc sửa đổi khoản 2 Điều 12 và Điều 13 tại Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình

  09/12/2020

  01/01/2021

 • Nghị quyết 119/2020/NQ-HĐND

  Về việc quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố dôi dư do bố trí, sắp xếp theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, do sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã; chính sách hỗ trợ đối với Trưởng Công an, Phó trưởng công an, Công an viên thường trực dôi dư do bố trí Công an chính quy về xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  09/12/2020

  01/01/2021

 • Nghị quyết 112/2020/NQ-HĐND

  Về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách xây dựng nông thôn mới áp dụng cho xã: Ninh Nhất, Ninh Tiến, Ninh Phúc để các xã xây dựng đạt tiêu chí trở thành phường thuộc thành phố Ninh Bình giai đoạn 2017-2020

  09/12/2020

  01/01/2021

 • Nghị quyết 113/2020/NQ-HĐND

  Về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 39/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình quy định chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, ứng dụng công nghệ cao, hình thức tổ chức sản xuất tiển tiến, bền vững trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019-2020 đến hết năm 2021

  09/12/2020

  01/01/2021

 • Nghị quyết 111/2020/NQ-HĐND

  Về việc tiếp tục thực hiện chính sách áp dụng cho Huyện Yên Mô tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 55/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc quy định một số chính sách áp dụng cho Huyện Yên Mô

  09/12/2020

  01/01/2021

 • Nghị quyết 118/2020/NQ-HĐND

  Về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; chức danh, số lượng, mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị-xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  09/12/2020

  01/01/2021

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.