• Quyết định 911/QĐ-UBND

  V/v ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc thẩm định, phê duyệt, kiểm tra và xác nhận việc hoàn thành dự án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản

  11/11/2010

  11/11/2010

 • Quyết định 233/QĐ-UBND

  V/v ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc cấp, gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung, đình chỉ hiệu lực và thu hồi giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước

  19/03/2010

  19/03/2010

 • Quyết định 1248/2008/QĐ-UBND

  Về việc ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước

  25/06/2008

  05/07/2008

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 824/QĐ-UBND

  Về việc ủy quyền cho sở tài nguyên và môi trường tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép quản lý chất thải nguy hại

  23/04/2008

  23/04/2008

 • Quyết định 2584/2007/QĐ-UBND

  Về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình

  07/11/2007

  17/11/2007

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 2542/QĐ-UBND

  V/v phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới Cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020

  01/11/2007

  01/11/2007

 • Quyết định 1945/QĐ-LĐTBXH

  V/v ban hành Qui định chi tiết và hướng dẫn qui trình, thủ tục giải quyết một số công việc của tổ chức và cá nhân về công tác LĐTBXH ( đã được sửa đổi , bổ sung )

  01/11/2007

  01/11/2007

 • Quyết định 2178/2007/QĐ-UBND

  V/v phân cấp, uỷ quyền quản lý dự án đầu tư xây dựng

  17/09/2007

  27/09/2007

 • Quyết định 1876/QĐ-UBND

  V/v phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa của Sở Tài nguyên và Môi truờng

  18/08/2007

  18/08/2007

 • Quyết định 70/QĐ-TNMT

  V/v Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Quy định về việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế “một cửa” tại Sở Tài nguyên và Môi trường

  16/08/2007

  16/08/2007

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.