• Quyết định 28/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ trong các cơ quan nhà nước tỉnh Ninh Bình

  16/10/2020

  01/11/2020

 • Quyết định 26/2020/QĐ-UBND

  Về việc ban hành quy định về tuần đường, tuần kiểm để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

  15/10/2020

  25/10/2020

 • Quyết định 27/2020/QĐ-UBND

  Về việc ban hành Quy định về lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch bảo trì công trình đường bộ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình

  15/10/2020

  25/10/2020

 • Quyết định 25/2020/QĐ-UBND

  Quy định số lượng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  11/09/2020

  25/09/2020

 • Quyết định 24/2020/QĐ-UBND

  Quy định giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải đối với hệ thống thoát nước được đầu tư từ ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

  09/09/2020

  01/10/2020

 • Quyết định 22/2020/QĐ-UBND

  Quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  07/09/2020

  20/09/2020

 • Quyết định 23/2020/QĐ-UBND

  Sửa đổi một số tiêu chí trong Bộ tiêu chí Xã đạt chuẩn nông thôn kiểu mẫu tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

  07/09/2020

  17/09/2020

 • Quyết định 21/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất đối với từng loại vi phạm quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  25/08/2020

  05/09/2020

 • Quyết định 20/2020/QĐ-UBND

  Quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình

  24/08/2020

  10/09/2020

 • Quyết định 18/2020/QĐ-UBND

  Sửa đổi Điểm d Khoản 1 Điều 11 và Điểm c Khoản 1 Điều 12 Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ và Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Phòng Nội vụ các huyện, thành phố thuộc tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh

  07/08/2020

  01/09/2020

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.