Sign In

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc sửa đổi lại điều 5 quyết định số 180/TTg

ngày 22/12/1992 về việc thành lập quỹ chống các hành vi kinh doanh trái pháp luật

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Để thực hiện nghiêm Quyết định số 180-TTg ngày 22-12-1992 về lập quỹ chống các hành vi kinh doanh trái pháp luật theo đúng chế độ quản lý tài chính;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài Chính và các Bộ, ngành có liên quan,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi điều 5 Quyết định số 180-TTg ngày 22-12-1992 như sau:

Các khoản thu về bán hàng hoá, tang vật tạm giữ hoặc tịch thu, các loại tiền phạt, tiền thuế ẩn lậu của vụ vi phạm đều phải gửi vào một tài khoản tạm giữ của cơ quan tài chính mở tại kho bạc Nhà nước (kể cả các khoản tiền thu được do ngành Hải quan trực tiếp kiểm tra, phát hiện và xử lý).

Cơ quan tài chính căn cứ vào quyết định xử lý các vụ vi phạm, số tiền đã nộp vào tài khoản tạm giữ và các qui định tại điều 2, điều 3 và điều 4 Quyết định số 180-TTg để trích lập quỹ cho các cơ quan liên quan. Sau khi trích lập quỹ, số tiền còn lại phải chuyển toàn bộ từ tài khoản tạm giữ vào ngân sách Nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết việc thi hành Quyết định này./.

 

Thủ tướng Chính phủ

Đang cập nhật

(Đã ký)

 

Phan Văn Khải