Sign In

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Ngọc Thạch