• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/11/2007
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Số: 1945/QĐ-LĐTBXH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Bình, ngày 1 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Qui định chi tiết và hướng dẫnqui trình, thủ tục

giải quyết một số công việc của tổ chức và cá nhân về công tác LĐTBXH

( đã được sửa đổi , bổ sung )

________________

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG TBXH TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Chỉ thị số 32/2006/ CT-TTg ngày 07/9/2006 của Thủ tướng chính phủ về một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

Căn cứ Quyết định số 472/2007/QĐ-UBND ngày 14/02/2007 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Qui định công khai qui trình, thủ tục hành chính trong việc tiếp nhận và xử lý công việc của tổ chức và công dân tại các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp Nhà nước.

Căn cứ Quyết định số 1078/ QĐ-UBND ngày 14/5/2007 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt đề án cải cách hành chính của sở Lao động TBXH tham gia thực hiện Dự án CCHC của Tỉnh giai đoạn II.

Theo đề nghị của Chánh văn phòng Sở.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành Qui định chi tiết và hướng dẫn về qui trình, thủ tục giải quyết một số công việc của cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân (gọi tắt là tổ chức và cá nhân) về công tác lao động, thương binh và xã hội đã được sửa đổi bổ sung.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, các qui định trước đây của sở Lao động TBXH tỉnh Ninh Bình trái với quyết định này đều không còn hiệu lực thi hành.

Điều 3: Chánh văn phòng, Trưởng các phòng nghiệp vụ sở; Trưởng phòng Nội vụ-LĐTBXH các huyện, TP.TX; Giám đốc các đơn vị trực thuộc; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Giám Đốc

(Đã ký)

 

Trần Trọng Thuỷ

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.