• Quyết định 40/2019/QĐ-UBND

  Quy định một số nội dung và mức chi hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  09/08/2019

  19/08/2019

 • Quyết định 39/2019/QĐ-UBND

  Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  08/08/2019

  18/08/2019

 • Quyết định 38/2019/QĐ-UBND

  Quy định mức đóng góp của người cai nghiện ma túy tự nguyện (hoặc gia đình người cai nghiện ma túy); mức ngân sách nhà nước bảo đảm, hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  05/08/2019

  15/08/2019

 • Quyết định 37/2019/QĐ-UBND

  Quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  02/08/2019

  12/08/2019

 • Quyết định 36/2019/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 72/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan di tích tháp Pô Klong Garai, tỉnh Ninh Thuận

  01/08/2019

  11/08/2019

 • Quyết định 35/2019/QĐ-UBND

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận

  31/07/2019

  10/08/2019

 • Quyết định 34/2019/QĐ-UBND

  Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Ninh Thuận

  30/07/2019

  09/08/2019

 • Quyết định 33/2019/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 33/2001/QĐ-UBND ngày 13/4/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/2001/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa VII.

  29/07/2019

  09/08/2019

 • Quyết định 29/2019/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 61/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thăm quan tại Vườn quốc gia Núi Chúa.

  27/06/2019

  07/07/2019

 • Quyết định 28/2019/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Chỉ thị số 33/2010/CT-UBND ngày 27/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện "Ngày pháp luật" trên địa bàn tỉnh

  26/06/2019

  06/07/2019

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.