• Nghị quyết 23/2019/NQ-HĐND

  Kéo dài thời gian áp dụng Bảng giá các loại đất kỳ 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  16/12/2019

  27/12/2019

 • Nghị quyết 24/2019/NQ-HĐND

  Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  16/12/2019

  27/12/2019

 • Nghị quyết 22/2019/NQ-HĐND

  Bãi bỏ Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  16/12/2019

  27/12/2019

 • Nghị quyết 21/2019/NQ-HĐND

  Quy định nội dung, mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  16/12/2019

  27/12/2019

 • Nghị quyết 16/2019/NQ-HĐND

  Quy định nội dung và mức chi đặc thù bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  12/07/2019

  23/07/2019

 • Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND

  Về hỗ trợ, khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2019-2024

  12/07/2019

  23/07/2019

 • Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND

  Quy định hỗ trợ chủ cơ sở kinh doanh giết mổ nhỏ lẻ chấp hành di dời đến địa điểm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  12/07/2019

  23/07/2019

 • Nghị quyết 13/2019/NQ-HĐND

  Quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  12/07/2019

  23/07/2019

 • Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 32/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh Ninh Thuận quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan di tích tháp Pô Klong Garai, tỉnh Ninh Thuận

  12/07/2019

  23/07/2019

 • Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐND

  Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu áp dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận

  12/07/2019

  23/07/2019

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.