• Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND

  Quy định một số nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  12/07/2019

  23/07/2019

 • Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐND

  Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  12/07/2019

  23/07/2019

 • Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND

  Phân định các nhiệm vụ chi và mức chi thực hiện các nhiệm vụ, dự án về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  12/07/2019

  23/07/2019

 • Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐND

  Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu áp dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận

  12/07/2019

  23/07/2019

 • Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND

  Bãi bỏ Nghị quyết số 24/2001/NQ-HĐND7 ngày 09/02/2001 của HĐND tỉnh về việc ban hành bản quy định, định hướng một số nội dung cơ bản trong việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước cộng đồng dân cư ở cơ sở

  12/07/2019

  23/07/2019

 • Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND

  Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  12/07/2019

  23/07/2019

 • Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 32/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh Ninh Thuận quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan di tích tháp Pô Klong Garai, tỉnh Ninh Thuận

  12/07/2019

  23/07/2019

 • Nghị quyết 13/2019/NQ-HĐND

  Quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  12/07/2019

  23/07/2019

 • Nghị quyết 15/2019/NQ-HĐND

  Quy định mức đóng góp của người cai nghiện ma túy tự nguyện (hoặc gia đình người cai nghiện ma túy); mức ngân sách nhà nước bảo đảm, hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  12/07/2019

  23/07/2019

 • Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND

  Quy định một số nội dung và mức chi hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  12/07/2019

  23/07/2019

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.