Sign In

UBND tỉnh Ninh Thuận

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lê Văn Bình