Sign In

HĐND tỉnh Ninh Thuận

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Đức Thanh