Sign In

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH NINH THUẬN

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng phân loại chủ đầu tư, định giá, bán đấu giá tài sản thuộc dự án đầu tư dự án khai thác hải sản xa bờ và Tổ giúp việc cho Hội đồng.

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi);

Căn cứ Quyết định số 89/2003/QĐ-TTg ngày 08/5/2003 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp xử lý nợ vay vốn đầu tư phát triển để đóng mới, cải hoàn tàu đánh đánh bắt và tàu dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ theo Quyết định 393/TTg ngày 9/6/1997. Quyết định số 159/1998/QĐ-TTg ngày 03/9/1998 và Quyết định số 64/2000/QĐ-TTg ngày 7/6/2000 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 70/2003/TTLT/BTC-BTS-NHNN ngày 28/7/2003 của Bộ Tài  chính - Bộ Thủy sản - Ngân hàng nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 12224/QĐ ngày 28/10/2003 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc thành lập Hội đồng phân loại chủ đầu tư định giá, bán đấu giá tài sản thuộc dự án đầu tư dự án khai thác hải sản xa bờ;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế làm việc của Hội đồng phân loại chủ đầu tư, định giá, bán đấu giá tài sản thuộc dự án đầu tư dự án khai thác hải sản xa bờ và Tổ giúp việc cho Hội đồng.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng, Tổ giúp việc căn cứ nội dung Quy chế này và các quy định khác có liên quan tổ chức triển khai thực hiện việc chuyển đổi chủ đầu tư và xử lý nợ vay các dự án đầu tư khai thác hải sản xa bờ đảm bảo đạt hiệu quả.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên của Hội đồng, Tổ giúp việc và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

 

QUY CHẾ
LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG PHÂN LOẠI CHỦ ĐẦU TƯ, ĐỊNH GIÁ, BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ DỰ ÁN KHAI THÁC HẢI SẢN XA BỜ VÀ TỔ GIÚP VIỆC CHO HỘI ĐỒNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 13148/QĐ

ngày 24/12/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận)

Căn cứ Quyết định số 89/2003/QĐ-TTg ngày 08/5/2003 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp xử lý nợ vay vốn đầu tư phát triển để đóng mới, cải hoán tàu đánh đánh bắt và tàu dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ theo Quyết định 393/TTg ngày 09/6/1997, Quyết định số 159/1998/QĐ-TTg ngày  03/9/1998 và Quyết định số 64/2000/QĐ-TTg ngày 07/6/2000 của Thủ tướng Chính phủ, được Bộ Tài chính - Bộ Thủy sản - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, hướng dẫn thực hiện tại Thông tư Liên tịch số 70/2003/TTLT/BTC-BTS-NHNN ngày 28/7/2003.

Căn cứ Quyết định số 12224/QĐ ngày 28/10/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, về việc thành lập Hội đồng phân loại chủ đầu tư, định giá, bán đấu giá tài sản thuộc dự án đầu tư dự án khai thác hải sản xa bờ; Quyết định số 12334/QĐ ngày 3/11/2003 của Chủ tịch Hội đồng, về việc thành lập Tổ giúp việc Hội đồng phân loại chủ đầu tư, định giá, bán đấu giá tài sản thuộc dự án đầu tư dự án khai thác hải sản xa bờ.

Để việc tổ chức triển khai thực hiện chuyển đổi chủ đầu tư, xử lý nợ vay các dự án tàu đánh bắt hải sản xa bờ theo đúng quy định, chủ động giải quyết tốt những công việc có liên quan, phù hợp với đặc thù nghề cá ở địa phương, UBND tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng và Tổ giúp việc cho Hội đồng, gồm những nội dung sau:

 

Phần 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Quy chế này quy định chế độ làm việc của Hội đồng phân loại chủ đầu tư, định giá, bán đấu giá tài sản và xử lý nợ vay đối với các dự án đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt và tàu dịch vụ hải sản xa bờ được đầu tư bằng nguồn vốn tín dụng theo kế hoạch nhà nước (gọi tắt là Hội đồng xử lý nợ vay chương trình đánh bắt hải sản xa bờ) và Tổ giúp việc cho Hội đồng.

Điều 2: Hội đồng xử lý nợ vay chương trình đánh bắt hải sản xa bờ được thành lập theo Quyết định số 12224/QĐ ngày 28/10/2003 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Điều 3: Phạm vi giải quyết công việc của Hội đồng.

Tổ chức triển khai thực hiện chuyển đổi chủ đầu tư và xử lý nợ vay đối với các dự án đánh bắt hải sản xa bờ vay vốn tín dụng theo kế hoạch nhà nước tại Quyết định số 89/2003/QĐ-TTg ngày 18/5/2003 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư Liên tịch số 70/2003/TTLT/BTC-BTS-NHNN ngày 28/7/2003 của Bộ Tài chính - Bộ Thủy sản - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Điều 4. Chế độ làm việc của Hội đồng theo cơ chế Thủ trưởng, các công việc của Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng quyết định.

Điều 5: Hình thức làm việc

Các thành viên Hội đồng và Tổ giúp việc hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm.

Phần 2

NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG VÀ TỔ GIÚP VIỆC

Điều 6. Nhiệm vụ của Hội đồng

1/ Phân loại chủ đầu tư: Việc phân loại chủ đầu tư được tiến hành theo Quyết định số 89/2003/QĐ-TTg ngày 18/5/2003 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư Liên tịch số 70/2003/TTLT/BTC-BTS-NHNN ngày 28/7/2003 của Bộ Tài chính - Bộ Thủy sản - Ngân hàng Nhà nước.

2/ Định giá, bán đấu giá tài sản: Thủ tục liên quan, trình tự và hình thức tổ chức định giá, bán đấu giá phải phù hợp với Quy chế bán đấu giá tài sản ban hành kèm theo Nghị định số 86/CP ngày 19/12/1996 của Chính phủ.

3/ Xử lý nợ vay: Việc xử lý nợ vay đối với các dự án đã thực hiện chuyển đổi chủ đầu tư theo Quyết định số 89/2003/QĐ-TTg ngày  08/5/2003 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư Liên tịch số 70/2003/TTlT/BTC-BTS-NHNN ngày 28/7/2003 của Bộ Tài chính - Bộ Thủy sản - Ngân hàng Nhà nước.

4/ Chỉ đạo, xem xét và quyết định nội dung công việc do Tổ giúp việc đề xuất.

5/ Giải  quyết những khó khăn, vướng mắc và phát sinh trong quá trình thực hiện chuyển đổi chủ đầu tư, định giá, bán đấu giá và xử lý nợ vay.

Điều 7. Nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng.

1/ Chủ tịch Hội đồng:

Phụ trách chung công việc của Hội đồng trong quá trình thực hiện chuyển đổi chủ đầu tư và xử lý nợ vay.

Chủ trì các cuộc họp của Hội đồng.

Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Hội đồng.

Ký các văn bản có liên quan gửi các Bộ, Ngành Trung ương và văn bản chỉ đạo giải quyết các công việc tại Điều 6 Quy chế này thuộc thẩm quyền quy định.

2/ Phó Chủ tịch Hội đồng thường trực: là lãnh đạo của 2 đơn vị cho vay vốn (Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư & Phát triển và Chi nhánh Quỹ hỗ trợ Phát triển) có trách nhiệm giúp Chủ tịch Hội đồng giải quyết các công việc trong quá trình thực hiện chuyển đổi chủ đầu tư, định giá, bán đấu giá và xử lý nợ vay đối với các dự án do đơn vị mình đầu tư. Cụ thể như sau:

Chuẩn bị đầy đủ các nội dung có liên quan để phân loại chủ đầu tư, biện pháp tổ chức để xử lý nợ vay, tổng hợp báo cáo các khoản nợ vay cho cấp có thẩm quyền theo hướng dẫn tại Thông tư Liên tịch số 70/2003/TTLT/BTC-BTS-NHNN ngày 28/7/2003 của Bộ Tài chính - Bộ Thủy sản - Ngân hàng Nhà nước.

Tiếp nhận và đề xuất hướng xử lý những vẫn đề có liên quan thuộc phạm vi giải quyết công việc của Hội đồng, đồng thời tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng những vấn đề có liên quan trong quá trình thực hiện chuyển đổi chủ đầu tư và xử lý nợ vay; chủ động phối hợp với các ngành có liên quan trong công tác thu hồi nợ vay và thực hiện các công việc khác theo thẩm quyền quy định.

Đề xuất, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn quy trình thủ tục, thời gian thực hiện... về chuyển đổi chủ đầu tư.

Bố trí địa điểm và phương tiện cho Hội đồng làm việc.

Chuẩn bị đầy đủ tài liệu, kinh phí cho Hội đồng tổ chức hoạt động và hội họp.

Chủ trì các cuộc họp của Hội đồng khi được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền.

3/ Phó Chủ tịch Hội đồng: là lãnh đạo của Sở Tài chính - Vật giá, có trách nhiệm giúp Chủ tịch Hội đồng tổ chức thực hiện:

Việc định giá, bán đấu giá tài sản theo quy định, tham mưu đề xuất các vấn đề có liên quan để Chủ tịch Hội đồng xem xét, giải quyết.

4/ Các ủy viên của Hội đồng: là lãnh đạo các sở, ngành và chính quyền địa phương có trách nhiệm giúp Chủ tịch Hội đồng thực hiện một số công việc sau:

4.1- Sở Tư pháp : tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chuyển đổi chủ đầu tư và xử lý nợ vay theo quy định.

4.2- Sở Thủy sản, Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản : tổ chức theo dõi, tổng kết đánh giá tình hình đánh bắt, trả nợ vay và khen thưởng theo quy định các chủ đầu tư dự án xa bờ; giám sát về quy trình nghiệp vụ kỹ thuật, đánh giá tỷ lệ sử dụng tài sản thuộc dự án và trình độ, năng lực tổ chức quản lý sử dụng của chủ dự án.

4.3- UBND các huyện, thị và các xã (phường, thị trấn) có dự án đầu tư; tổ chức giải quyết những vấn đề có liên quan thuộc thẩm quyền; theo dõi, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất, trình độ và năng lực quản lý các chủ dự án đánh bắt xa bờ; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị cho vay để giải quyết những công việc có liên quan theo Quyết định số 89/2003/QĐ-TTg ngày 08/5/2003 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư Liên tịch số 70/2003/TTLT/BTC-BTS-NHNN ngày 28/7/2003 của Bộ Tài chính - Bộ Thủy sản - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

4.4- Các Đồn Biên phòng ven biển : tổ chức theo dõi, giám sát và quản lý tài sản theo đúng quy định đối với các dự án trong quá trình xử lý để thực hiện chuyển đổi chủ đầu tư.

Ngoài ra tùy theo tình hình thực tế phát sinh những công việc khác cần giải quyết. Chủ tịch Hội đồng có thể phân công thêm nhiệm vụ hoặc trực tiếp chỉ đạo cho các thành viên để triển khai thực hiện.

Điều 8. Nhiệm vụ của Tổ giúp việc cho Hội đồng.

1/ Thành phần: Tổ giúp việc cho Hội đồng được thành lập theo Quyết định số 12334/QĐ ngày 03/11/2003 của Chủ tịch Hội đồng, về việc thành lập Tổ giúp việc Hội đồng phân loại chủ đầu tư, định giá, bán đấu giá tài sản thuộc dự án đầu tư dự án khai thác hải sản xa bờ.

2/ Nhiệm vụ:

Giúp Hội đồng tổ chức triển khai thực hiện việc phân loại chủ đầu tư, định giá, bán đấu giá tài sản, chuyển đổi chủ đầu tư và đề xuất xử lý nợ vay.

Tham mưu, đề xuất cho Hội đồng những vấn đề có liên quan và chịu trách nhiệm trước Hội đồng những nhiệm vụ được giao.

Tổ trưởng Tổ giúp việc có nhiệm vụ triển khai các công việc của Hội đồng và chịu trách nhiệm trước Hội đồng về những hoạt động của Tổ.

Phần 3

CHẾ ĐỘ HỘI HỌP, KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

Điều 9. Thời gian và địa điểm làm việc

1) Đối với Hội đồng:

a. Thời gian: Bắt đầu làm việc từ ngày 28/10/2003.

b. Địa điểm:

Văn phòng Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư & Phát triển (đối với việc xử lý các dự án do Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư & Phát triển đầu tư).

Văn phòng Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển (đối với việc xử lý các dự án do Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển đầu tư).

2) Đối với Tổ giúp việc:

Thời gian làm việc: Bắt đầu từ ngày 03/11/2003.

Địa điểm làm việc: Tại cơ quan thường trực của Hội đồng hoặc tại cơ sở (địa phương) có đầu tư dự án (tùy theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ cụ thể).

Điều 10. Chế độ hội họp.

Cứ 3 tháng 01 lần, Hội đồng tổ chức họp để kiểm tra, đánh giá tình hình tổ chức triển khai thực hiện việc chuyển đổi chủ đầu tư và xử lý nợ vay. Ngoài ra Hội đồng có thể tổ chức họp đột xuất khi cần thiết.

Điều 11. Kinh phí hoạt động

1. Nguồn kinh phí cấp cho việc tổ chức hoạt động của Hội đồng như sau :

Đối với việc tổ chức bán đấu giá tài sản: Chi phí được trích từ nguồn bán đấu giá tài sản theo quy định của nhà nước.

Đối với các công việc khác có liên quan: Chi phí hoạt động và phương tiện làm việc do tổ chức cho vay xem xét, quyết định.

2. Nguồn kinh phí chi hoạt động cho Tổ giúp việc: Được chi từ nguồn kinh phí hoạt động của Hội đồng trong quá trình thực hiện tổ chức bán đấu giá tài sản. Đối với các công việc khác có liên qua, các đơn vị cho vay xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí và phương tiện làm việc cho Tổ giúp việc để hoạt động đạt kết quả tốt.

Điều 12. Mối quan hệ công tác.

Thành viên Hội đồng được quan hệ với các cấp, ngành chức năng và chính quyền địa phương có liên quan tùy theo vị trí công tác được phân công chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ thuộc đơn vị quản lý để thực hiện và giải quyết những vấn đề có liên quan.

Phần 4

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Văn bản trình ký.

1. Hội đồng được sử dụng con dấu của UBND tỉnh đối với các văn bản do Chủ tịch Hội đồng ký gởi các Bộ, ngành Trung ương và văn bản chỉ đạo.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng được sử dụng con dấu của đơn vị mình đối với các văn bản mang tính chất trao đổi thông tin giữa các ngành, địa phương và trình UBND tỉnh và theo thẩm quyền quy định.

Điều 14. Hội đồng và Tổ giúp việc tổ chức triển khai thực hiện việc chuyển đổi chủ đầu tư và xử lý nợ vay theo quy chế này. Đối với những công việc khác thuộc phạm vi quản lý của cấp, ngành, đơn vị thì việc giải quyết được thực hiện theo quy định của Nhà nước.

Điều 15. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ban hành Quyết định và hết hiệu lực khi Hội đồng giải thể.

Các thành viên Hội đồng, Tổ giúp việc và các cơ quan, đơn có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

UBND tỉnh Ninh Thuận

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trương Xuân Thìn