• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 28/04/2017
UBND TỈNH NINH THUẬN
Số: 33/2017/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Thuận, ngày 18 tháng 4 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Bãi bỏ Chỉ thị số 19/2015/CT-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2015

của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác kiểm tra và

xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

_______________________________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 630/TTr-STP ngày   11 tháng 4 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bãi bỏ Chỉ thị số 19/2015/CT-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2017.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lưu Xuân Vĩnh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.