• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 30/12/2003
UBND TỈNH NINH THUẬN
Số: 135/2003/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Thuận, ngày 30 tháng 12 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Phê duyệt Đề án Xây dựng đội ngũ giáo viên Tiểu học, Mầm non người dân tộc Raglai ở 18 xã vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2004 - 2014

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Thông báo số 260-TB/TU ngày 22/12/2003 của Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án Xây dựng đội ngũ giáo viên Tiểu học, Mầm non người dân tộc Raglai ở 18 xã vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, giai đoạn 1004 - 1014;

Xét Tờ trình số 520/GDCN ngày 12/12/2003 của sở Giáo dục - Đào tạo về Đề án Xây dựng đội ngũ giáo viên Tiểu học, Mầm non người dân tộc Raglai ở 18 xã vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

Căn cứ kết quả Hội nghị liên ngành tổ chức vào ngày 04/12/2003;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án Xây dựng đội ngũ giáo viên Tiểu học, Mầm non người dân tộc Raglai ở 18 xã vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2004 - 2014 (kèm theo đề án trình của Sở GD-ĐT) gồm những nội dung:

Mục tiêu của Đề án là tập trung xây dựng đội ngũ giáo viên Tiểu học, Mầm non người dân tộc Raglai tại chỗ cho 18 xã đặc biệt khó khăn của tỉnh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục vùng này, từng bước nâng cao dân trí, xây dựng nguồn nhân lực cho các xã thuộc phạm vi đề án này.

Chỉ tiêu đào tạo trong cả giai đoạn là 170 giáo sinh, tiến hành song song cho cả Tiểu học và Mầm non. Giai đoạn 1 (2004 - 2007): Mở 01 lớp đào tạo giáo viên tiểu học với 50 chỉ tiêu; 01 lớp đào tạo giáo viên Mầm non với 30 chỉ tiêu. Giai đoạn 2 (2008 - 2014): Mở 01 lớp đào tạo giáo viên tiểu học với 50 chỉ tiêu; 01 lớp đào tạo giáo viên Mầm non với 40 chỉ tiêu.

Mục tiêu, kế hoạch, chương trình đào tạo thực hiện theo hệ đào tạo giáo viên THSP 9+4; Triển khai theo công đoạn (9+3)+1: Công đoạn 1 đào tạo giáo viên trình độ THSP hệ 9+3, công đoạn 2 tổ chức dạy chữ Raglai hoặc bồi dưỡng kiến thức Y tá cơ sở.

Đối tượng tuyển sinh theo diện cử tuyển, chỉ tuyển học sinh tốt nghiệp THCS trở lên; không quá 25 tuổi; sinh sống và có hộ khẩu ở các xã thuộc vùng ĐBKK từ 5 năm trở lên; đủ các điều kiện để học tập, giảng dạy theo quy định.

Bố trí sử dụng: Sau khi tốt nghiệp giáo sinh phải sử dụng vào đúng nơi có hộ khẩu cử đi học hoặc vùng lân cận nhưng phải phục vụ cho công tác giáo dục vùng đồng bào dân tộc Raglai ở 18 xã vùng đặc biệt khó khăn.

Điều 2. Trách nhiệm triển khai, thực hiện:

1. Giao trách nhiệm cho Sở Giáo dục - Đào tạo chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện đề án và định kỳ tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường vụ Tỉnh ủy.

2. Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận có trách nhiệm tổ chức, triển khai công tác đào tạo theo nội dung của đề án và hướng dẫn của Sở Giáo dục - Đào tạo; chủ động đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, tổ chức tốt đời sống vật chất, tinh thần cho giáo sinh; lồng ghép các chương trình phổ biến kỹ thuật sản xuất, công nghệ... đảm bảo đáp ứng mục tiêu phục vụ công tác miền núi, vùng đồng bào dân tộc.

3. Sở Tài chính - Vật giá, Ban Dân tộc - Miền núi xem xét đề xuất việc hỗ trợ ngân sách đào tạo, tạo điều kiện về vật chất và đời sống cho giáo sinh ổn định trong thời gian học tập.

4. Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh chủ động phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo xây dựng kế hoạch biên chế giai đoạn 2004 - 2014, đảm bảo sử dụng hiệu quả số giáo sinh sau khi tốt nghiệp ra trường.

5. Ủy ban nhân dân các huyện phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục - đào tạo trong công tác tạo nguồn, tuyển, trong thực hành, thực tập... và bố trí sử dụng giáo sinh sau khi ra trường đúng mục tiêu đào tạo. Chủ động đề xuất công tác tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn - nghiệp vụ, bồi dưỡng trên chuẩn, tạo điều kiện phát huy hiệu quả tối đa.

6. Các ngành hữu quan có liên quan cần chủ động phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo, tạo điều kiện thuận lợi để tập trung giải quyết tốt nhiệm vụ xây dựng đội ngũ giáo viên Tiểu học, mầm non theo đề án.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các sở Ban ngành tại điều 2 và các cơ quan liên quan, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Hoàng Thị Út Lan

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.