• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 23/12/2003
UBND TỈNH NINH THUẬN
Số: 134/2003/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Thuận, ngày 23 tháng 12 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH NINH THUẬN

Về việc quy định mức giá dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng áùp dụng tại

Trung tâm Y dược Cổ truyền tỉnh Ninh Thuận

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Điều 51, 52 Chương III Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21/6/1994;

Căn cứ Quyết định số 177/2002/QĐ-BYT ngày 21/01/2002 về việc ban hành khung giá các dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng và ngày điều trị của các bệnh, nhóm bệnh điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh, bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng được Bảo hiểm y tế thanh toán;

Xét đề nghị của Giám đố Sở Tài chính - Vật giá tại Tờ trình số 1857/TTr-STCVG ngay 7/12/2003,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Biểu giá dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng áp dụng tại Trung tâm Y dược Cổ truyền tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Nguồn thu dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng được sử dụng như sau:

2.1. 70% mua thuốc và các vật dụng khác phục vụ bệnh nhân.

2.2. 30% khen thưởng cho cán bộ trong đơn vị có thành tích trong công tác khám chữa bệnh và phục vụ bệnh nhân.

Điều 3. Giao trách nhiệm cho Sở Tài chính - Vật giá, Sở Y tế, Cục Thuế, Bảo hiểm y tế kiểm tra và hướng dẫn sử dụng nguồn thu dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng tại Trung tâm Y dược Cổ truyền tỉnh theo quy định tài chính hiện hành.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Các ông Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Giám đốc Sở Y tế, Cục truởng Cục Thuế, Giám đốc Bảo hiểm y tế, Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Ninh Thuận, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan, căn cứ Quyết định thi hành.

 

BIỂU GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
ÁP DỤNG TẠI TRUNG TÂM Y DƯỢC CỔ TRUYỀN TỈNH NINH THUẬN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 134/2003/QĐ-UB ngày 23/12/2003

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Số thứ tự

Dịch vụ kỹ thuật

Mức thu (đồng)

1

Khám bệnh

2.000

2

Tập vận động mỗi đoạn chi 30 phút

7.000

3

Tập vận động cho người bệnh toàn thân 30 phút

10.000

4

Xoa bóp bấm huyệt 30 phút

15.000

5

Điện phân

5.000

6

Điện xung

5.000

7

Điện từ trường

5.000

8

Siêu âm điều trị

5.000

9

Sóng ngắn

5.000

10

Hồng ngoại

5.000

11

Laser điều trị

5.000

12

Điện châm

5.000

13

Châm cứu

4.000

14

Giường nằm điều trị 01 ngày

4.000

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Đào Thậm

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.