• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 23/12/2003
UBND TỈNH NINH THUẬN
Số: 132/2003/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Thuận, ngày 23 tháng 12 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Về việc thành lập Hạt phúc kiểm lâm sản Mỹ Sơn trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Ninh Thuận.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 39/CP ngày 18/5/1994 của Chính phủ về hệ thống tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm lâm;

Căn cứ Quyết định số 47/1999/QĐ-BNN-KL ngày 12/3/1999 của Bộ nộng nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy định kiểm tra việc vận chuyển, sản xuất, kinh doanh gỗ và lâm sản;

Căn cứ Công văn số 3436/BNN-KL ngày 23/10/2003 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc thỏa thuận thành lập Hạt phúc kiểm lâm sản Mỹ Sơn;

Xét đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm và ý kiến trình của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hạt phúc kiểm lâm sản Mỹ Sơn trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Ninh Thuận.

Hạt phúc kiểm lâm sản Mỹ Sơn (sau đây gọi tắt là Hạt phúc kiểm) là tổ chức kiểm lâm chuyên trách làm nhiệm vụ kiểm soát lâm sản trong quá trình lưu thông, chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm; có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của Hạt phúc kiểm đặt tại khu vực Km 16 + 900 trên tuyến Quốc lộ 27A thuộc địa bàn xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Nhiệm vụ của Hạt phúc kiểm:

1. Kiểm soát việc vận chuyển gỗ, lâm đặc sản, động vật hoang dã đã đi ngang qua tuyến Quốc lộ 27A và đường sông thuộc địa bàn xã Mỹ sơn, huyện Ninh Sơn; phát hiện xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị lên cấp có thẩm quyền để xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm đặc sản.

2. Phối hợp với Hạt Kiểm lâm Ninh Sơn xây dựng và thực hiện các phương án quản lý, bảo vệ rừng, hướng dẫn các chủ rừng và cộng đồng dân cư xã Mỹ Sơn xây dựng phương án quy ước bảo vệ và phát triển rừng; trực tiếp tổ chức lực lượng quần chúng trên địa bàn tham gia tuần tra bảo vệ rừng, chống chặt phá rừng trái phép và phòng chống, chữa cháy rừng;

3. Phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng có liên quan để thực hiện nhiệm vụ tuần tra bảo vệ rừng, kiểm soát lâm sản và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã;

4. Quản lý tổ chức, biên chế; cán bộ, công chức; kinh phí và trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật được Chi cục Kiểm lâm giao.

Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của Hạt phúc kiểm:

1. Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản;

2. Đặt bảng báo hiệu kiểm soát lâm sản trên đoạn đường trước khi qua hạt ở hai phía khoảng 100m để chủ hàng hoặc chủ phương tiện có vận chuyển lâm đặc sản biết dừng lại để trình phúc kiểm.

Qui cách của bảng báo hiệu: 1,6m x 0,8m; nền xanh lá cây, chữ màu vàng bằng sơn phản quang. Nội dung ghi trên bảng báo hiệu cụ thể như sau:

Hạt phúc kiểm lâm sản Mỹ Sơn;

Cách 100 m;

Phương tiện vận chuyển lâm sản;

Dừng lại kiểm soát.

3. Có bảng thông báo quy định về hóa đơn, chứng từ liên quan đến vận chuyển, sản xuất, kinh doanh gỗ, lâm sản;

4. Có kho bãi tạm giữ, bảo quản lâm sản và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tạm giữ hàng;

5. Phải tổ chức lực lượng hoạt động 24/24 giờ trong ngày, phân công lãnh đạo để giải quyết kịp thời công việc, tổ chức kiểm tra lâm sản phải có từ 02 người trở lên; phải mặc đồng phục Kiểm lâm, mang cấp hiệu, phù hiệu, biển hiệu;

6. Phải ghi chép đầy đủ ngày, giờ, số lượng, khối lượng lâm sản được vận chuyển qua trạm, kiểm tra phải khẩn trương nhanh chóng, chính xác không được gây phiền hà cho khách hàng. Thực hiện nghiêm túc việc bàn giao giữa các ca;

7. Phải mở sổ ghi chép tin báo của công dân về hành vi vi phạm quy định quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản;

8. Khi kiểm tra, nếu phát hiện có vi phạm phải lập biên bản xử lý theo đúng quy định của pháp luật;

9. Những việc Hạt phúc kiểm không được làm:

Đặt và sử dụng ba-ri-e để thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát các phương tiện vận chuyển lâm đặc sản;

Tự ý chặn những phương tiện không vận chuyển lâm đặc sản đang lưu thông và gây phiền hà, sách nhiễu các phương tiện khác đang lưu thông.

Điều 4. Tổ chức bộ máy, biên chế và quản lý cán bộ, công chức của Hạt phúc kiểm:

1. Tổ chức bộ máy gồm có:

a) Lãnh đạo Hạt: có một Hạt trưởng và một Phó hạt trưởng.

Hạt trưởng là người đứng đầu Hạt phúc kiểm, chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm và pháp luật về các hoạt động của Hạt;

Phó Hạt trưởng là người giúp Hạt trưởng phụ trách một hoặc một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Hạt trưởng về nhiệm vụ được phân công.

b) Các bộ phận (tổ) chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Hạt phúc kiểm do Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm bố trí, sắp xếp phù hợp và bảo đảm hoạt động có hiệu quả.

2. Biên chế của Hạt phúc kiểm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ hàng năm trong tổng số biên chế giao cho Chi cục Kiểm lâm.

3. Quản lý cán bộ, công chức:

a) Hạt trưởng và Phó Hạt trưởng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm và của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền; theo tiêu chuẩn chức danh, quy trình, thủ tục và phân cấp quản lý cán bộ hiện hành của tỉnh.

b) Việc khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức của Hạt phúc kiểm thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh.

c) Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức của Hạt phúc kiểm thực hiện theo quy định của pháp luật và của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 5. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Thủ tưởng các cơ quan có liên quan và Hạt trưởng Hạt phúc kiểm lâm sản Mỹ Sơn có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Đào Thậm

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.