• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 11/02/2003
UBND TỈNH NINH THUẬN
Số: 18/2003/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Thuận, ngày 11 tháng 2 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Về việc cho phép thành lập các Hội
Khuyến học cơ sở trực thuộc Hội Khuyến học tỉnh Ninh Thuận

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT ngày 05-01-1989 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc quản lý tổ chức và hoạt động của Hội quần chúng;

Căn cứ Quyết định số 76/2002/QĐ-UB, ngày 25-7-2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội Khuyến học tỉnh Ninh Thuận;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Ninh Thuận tại Công văn số 57-CV/KH, ngày 20-12-2002 và ý kiến trình của Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập các Hội Khuyến học cơ sở trực thuộc Hội Khuyến học tỉnh Ninh Thuận sau đây:

1.1. Hội Khuyến học cơ sở trường Trung học Phổ thông Chu Văn An, thị xã Phan Rang - Tháp Chàm.

1.2. Hội Khuyến học cơ sở trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trãi, thị xã Phan Rang - Tháp Chàm.

1.3. Hội Khuyến học cơ sở trường Trung học Phổ thông Tháp Chàm, thị xã Phan Rang - Tháp Chàm.

1.4. Hội Khuyến học cơ sở trường Trung học Phổ thông bán công Trần Quốc Toản, thị xã Phan Rang - Tháp Chàm.

1.5. Hội Khuyến học cơ sở trường Trung học Phổ thông dân tộc nội trú Phan Rang, thị xã Phan Rang - Tháp Chàm.

1.6. Hội Khuyến học cơ sở trường Trung học Phổ thông An Phước, huyện Ninh Phước.

1.7. Hội Khuyến học cơ sở trường Trung học Phổ thông Nguyễn Du, huyện Ninh Sơn.

1.8. Hội Khuyến học cơ sở Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp Phan Rang, thị xã Phan Rang - Tháp Chàm.

1.9. Hội Khuyến học cơ sở Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh.

Các Hội Khuyến học cơ sở có con dấu, tài chính riêng và Ban chấp hành Hội do Hội Khuyến học tỉnh quyết định công nhận.

Trụ sở của Hội Khuyến học cơ sở trường Trung học phổ thông, Trung tâm nào thì đặt tại trường Trung học phổ thông, Trung tâm đó.

Điều 2. Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh chịu trách nhiệm phối hợp với Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, Giám đốc Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp Phan Rang và Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông (nêu tại Điều 1) để chỉ đạo và hướng dẫn các Hội Khuyến học cơ sở tổ chức và hoạt động theo đúng Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch các Hội Khuyến học cơ sở có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

(Đã ký)

 
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.