• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 22/12/2003
UBND TỈNH NINH THUẬN
Số: 39/2003/CT-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Thuận, ngày 22 tháng 12 năm 2003

CHỈ THỊ CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH NINH THUẬN
Về việc thực hiện các biện pháp phòng

cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2003-2004

 

Mùa khô 2002-2003, tình hình thời tiết ở tỉnh ta khô hạn gay gắt và kéo dài; nhiều địa phương, đơn vị đã tích cực chủ động tích cực làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, không để xảy ra cháy lớn, hoặc khi xảy ra cháy đã kịp thời huy động lực lượng tổ chức cứu chữa có hiệu quả. Tuy nhiên vẫn còn một số địa phương, đơn vị chủ rừng chưa quan tâm đúng mức đến công tác phòng và chữa cháy rừng nên khi xảy ra cháy đã không kịp thời cứu chữa gây thiệt hại đến tài nguyên, môi trường và ảnh hưởng xấu đến tình hình kinh tế xã hội.

Để chủ động đối phó với tình hình thời tiết diễn biến hết sức phức tạp trong mùa khô 2003-2004. Với quan điểm chỉ đạo là lấy việc phòng cháy là chủ đạo, tăng cường công tác cảnh báo, dự báo và thường xuyên kiểm tra, kiểm soát lửa rừng trong các tháng khô hạn; phát hiện kịp thời không để lan rộng thành đám cháy lớn, đề cao vai trò trách nhiệm của chủ rừng và sự chỉ đạo trực tiếp của chính quyền cơ sở, với sự kết hợp có hiệu quả các lực lượng theo phương châm bốn tại chỗ, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. Ủy ban nhân dân các huyện:

Tổ chức quán triệt nội dung tinh thần NĐ 22-CP ngày 9/3/1995 và Chỉ thị 21/2002/CT-TTg ngày 12/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ V/v tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Củng cố, kiện toàn lại các Ban chỉ huy các cấp, Tổ, Đội phòng chống cháy rừng đảm bảo hoạt động hiệu quả trong suốt mùa khô. Triển khai xây dựng và phê duyệt phương án PCCCR ở các cấp. Sẵn sàng cứu khi có cháy lớn xảy ra.

Tăng cường công tác kiểm tra việc phòng chống cháy rừng trong mùa khô đối với các xã và các đơn vị chủ rừng, đặc biệt là các vùng trọng điểm cháy và vùng giáp ranh.

Chỉ đạo cho Ủy ban nhân dân các xã kiểm tra chặt chẽ việc phát nương làm rẫy; đồng thời xử lý nghiêm các hộ phá rừng, lấn chiếm rừng trái phép làm nương rẫy. Những trường hợp cố ý phá rừng làm rẫy hoặc trồng các cây công nghiệp ngắn ngày thì kiên quyết phá bỏ, buộc những người đã phá rừng trồng lại rừng trên diện tích đã phá.

2. Chi cục kiểm lâm là cơ quan thường trực của Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện những nội dung sau:

Phối hợp với Đài phát thanh truyền hình tỉnh, báo Ninh Thuận, Sở Giáo dục-Đào tạo, các tổ chức, đoàn thể và các huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục trong các cộng đồng dân cư, trường học... để mọi người nhận thức rõ việc PCCCR là trách nhiệm của toàn xã hội.

Giúp Ủy ban nhân dân các cấp củng cố, kiện toàn lại Ban chỉ huy PCCCR và triển khai thực hiện hợp đồng cán bộ chuyên trách bảo vệ rừng cấp xã trong mùa khô theo đúng Quyết định 708/QĐ ngày 07/3/2000 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chỉ đạo cho Hạt kiểm lâm các huyện, phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã hướng dẫn cho các thôn, bản các hộ sống gần rừng thực hiện cam kết bảo vệ rừng, phồng chống cháy rừng.

Thực hiện công tác dự báo cháy rừng và thông báo các cấp dự báo cho Ban chỉ huy PCCCR các cấp để triển khai thực hiện; Phối hợp với Công an phòng cháy chữa cháy tỉnh tổ chức tập huấn, thao diễn nghiệp vụ PCCCR cho các tổ đội, phòng chống cháy rừng; tăng cường kiểm tra công tác PCCCR ở các vùng trọng điểm. Chỉ đạo các hạt phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an truy tìm nguyên nhân, thủ phạm gây ra cháy rừng để xử lý.

Khen thưởng kịp thời các cá nhân, đơn vị phát hiện kịp thời và có thành tích trong việc chữa cháy rừng. Tham gia giải quyết các chế độ cho những người tham gia chữa cháy rừng bị thiệt hại về tài sản, sức khỏe, tính mạng theo qui định.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp chặt chẽ với Chi cục kiểm lâm, tham mưu cho Ban chỉ huy PCCCR các cấp, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phương án PCCCR đã được phê duyệt.

Xây dựng quy trình phòng cháy rừng cho phù hợp với điều kiện thực tế của rừng tự nhiên và rừng trồng. Thực hiện việc thẩm định thiết kế các công trình phòng chống cháy rừng trong khai thác, trồng rừng và tu bổ rừng.

Chỉ đạo chủ rừng tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị, xây dựng các công trình phục vụ cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng như đường băng cản lửa, chòi canh, thiết bị dụng cụ chữa cháy phù hợp với yêu cầu công tác PCCCR.

Chỉ đạo các chủ dự án, kiểm tra chặt chẽ phương án PCCCR đối với các đơn vị tập thể nhận rừng khoán quản và xử lý kiên quyết đối với các đơn vị không đầu tư xây dựng các công trình phòng cháy.

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Quyết định 178/2001/QĐ/TTg ngày 12/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quyền lợi, nghĩa vụ hộ gia đình, cá nhân được giao, thuê, nhận rừng khoán quản về đất lâm nghiệp.

4. Công an phòng cháy chữa cháy tỉnh có trách nhiệm: Chủ động phối hợp với Chi cục Kiểm lâm hướng dẫn việc xây dựng, triển khai phương án phòng cháy, chữa cháy; huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy cho các tổ đội phòng cháy, chữa cháy rừng và các lực lượng chữa cháy khác.

Kiểm tra hoạt động phòng cháy, chữa cháy của các chủ rừng; tham gia cứu chữa và chỉ huy việc chữa cháy rừng; tham gia điều tra, xác minh nguyên nhân gây ra cháy, đánh giá thiệt hại do cháy rừng gây ra.

5. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh có trách nhiệm: Chỉ đạo các đơn vị nhận rừng khoán quản, các đơn vị đóng quân trong rừng xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng; giáo dục cán bộ, chiến sĩ chấp hành tốt các qui định về phòng và chữa cháy rừng; sẵn sàng ứng cứu khi có lệnh huy động của Ban chỉ huy PCCCR ở nơi đóng quân.

6. Đối với các chủ rừng, chủ dự án phải chịu trách nhiệm xây dựng phương án và đầu tư kinh phí cho các công trình PCCCR trên địa bàn quản lý, nhất là các khu rừng trồng và các khu vực rừng dễ cháy.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các hộ và các tổ chức nhận rừng khoán quản thực hiện công tác PCCCR trên phạm vi nhận rừng khoán quản. Tổ chức truy quét các đối tượng khai thác lâm sản, chặt cây, hầm than, săn bắt động vật rừng trái phép. Đồng thời chịu trách nhiệm trước nhà nước các vụ việc gây ra cháy rừng trên lâm phần quản lý.

7. Khi xảy ra cháy rừng, mọi tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thông báo cho UBND địa phương, Kiểm lâm, Công an, Đơn vị lực lượng vũ trang nơi gần nhất để tham gia cứu chữa. Các chủ rừng, phải chủ động huy động mọi lực lượng và phương tiện tại chỗ để nhanh chóng dập tắt lửa rừng, không để cháy lan và chịu trách nhiệm về rừng do mình quản lý bị cháy và đề ra các biện pháp khắc phục sau mỗi vụ cháy.

8. Sau khi xảy ra cháy, Ban chỉ huy PCCCR huyện khen thưởng kịp thời, các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc. Hoặc đề nghị kiểm điểm, xử lý những cá nhân, tổ chức vi phạm theo qui định.

9. Ban chỉ huy PCCCR 3 cấp: Tỉnh, Huyện, Xã và nhất là cấp Xã trong mùa khôphải tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các phương án, Qui trình, Qui phạm về PCCCR. Tăng cường trách nhiệm trong công tác quản lý đối với cộng đồng dân cư, tổ chức xây dựng Tổ, Đội quần chúng bảo vệ rừng, PCCCR trên địa bàn quản lý.

Từng bước xã hội hóa công tác PCCCR với định canh, định cư, khoán bảo vệ và phát triển với việc cam kết PCCCR tới từng hộ gia đình, thôn, bản.

10. Về kinh phí PCCCR: Giao Chi cục kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập dự toán trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Sở Tài chính có trách nhiệm cấp phát đầy đủ, kịp thời ngay từ đầu năm để triển khai và quyết toán kinh phí theo đúng qui định.

Ủy ban nhân dân các cấp lập dự trù kinh phí để thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các Huyện, Sở, Ban ngành cấp tỉnh, địa phương, đơn vị cơ sở có kế hoạch triển khai thực hiện tốt các nội dung nêu trên Chỉ thị này.

Giao Chi cục kiểm lâm có trách nhiệm phối hợp các ngành có liên quan triển khai và kiểm tra thực hiện Chỉ thị này. Hàng tháng, quí (vào mùa khô) tổng hợp báo cáo cho Ủy ban nhân dân tỉnh.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Hữu Ánh

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.