• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 30/08/2012
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 2151/QĐ-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 30 tháng 8 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ tài chính

_______________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn Hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 58/2012/TT-BTC ngày 12/04/2012 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 05/2012/QĐ-TTg ngày 19/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất;

Căn cứ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 hướng dẫn Luật quản lý thuế về đăng ký thuế;

Căn cứ Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/07/2012 hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 89 thủ tục hành chính về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế bảo vệ môi trường, đăng ký thuế, hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, hoá đơn bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ, thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, gồm:

- 21 thủ tục hành chính mới (Phụ lục I kèm theo).

- 60 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế các thủ tục hành chính đã được công bố tại các Quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2009, Quyết định số 586/QĐ-BTC ngày 11 tháng 3 năm 2011, Quyết định số 1008/QĐ-BTC ngày 5 tháng 5 năm 2011, Quyết định số 1782/QĐ-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2011 (Phụ lục II kèm theo).

- 8 thủ tục được bãi bỏ (Phụ lục III kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.