• Nghị quyết 20/2017/NQ-HĐND

  Thông qua Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Phú Thọ đến năm 2030

  14/12/2017

  01/01/2018

 • Nghị quyết 19/2017/NQ-HĐND

  Về thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

  14/12/2017

  01/01/2018

 • Nghị quyết 21/2017/NQ-HĐND

  Thông qua Danh mục các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thực hiện trong năm 2018 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận; Danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận

  14/12/2017

  01/01/2018

 • Nghị quyết 14/2017/NQ-HĐND

  Quy định mức chi đảm bảo cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  14/12/2017

  01/01/2018

 • Nghị quyết 16/2017/NQ-HĐND

  Về phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm cả vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016 - 2020

  14/12/2017

  24/12/2017

 • Nghị quyết 15/2017/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND ngày 25/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức trợ cấp ngày công lao động, mức trợ cấp ngày công lao động tăng thêm và mức hỗ trợ tiền ăn cho dân quân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  14/12/2017

  01/01/2018

 • Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND

  Quy định mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  14/12/2017

  01/01/2018

 • Nghị quyết 17/2017/NQ-HĐND

  Về phân bổ các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2018

  14/12/2017

  01/01/2018

 • Nghị quyết 13/2017/NQ-HĐND

  Bãi bỏ Nghị quyết số 35/2002/NQ-HĐND-KXV ngày 03 tháng 7 năm 2002 của Hội đồng nhân dân tỉnh về lập quỹ Quốc phòng - An ninh và Nghị quyết số 32/2012/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung đối tượng, mức đóng góp quỹ Quốc phòng - An ninh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  14/12/2017

  01/01/2018

 • Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương tỷ lệ (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017 - 2020.

  14/12/2017

  01/01/2018

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.