Sign In

NGHỊ QUYẾT

MIỄN NHIỄM CHỨC VỤ VIỆN TRƯỞNG

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân số 63/2014/QH13;            

Căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 102/2015/QH13;

Căn cứ đề nghị của Chủ tịch nước tại Tờ trình số 07/TTr-CTN ngày 07 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu miễn nhiễm chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ngày 07 tháng 4 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với ông Nguyễn Hòa Bình.

Điều 2.Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội bầu được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao mới.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 07 tháng 4 năm 2016./.

 

Chủ tịch Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Kim Ngân