Sign In

 

QUYẾT ĐỊNH
V/v bãi bỏ Quyết định số 2427/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2010

của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Phú Thọ, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

 

                                                   ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ  

 

          Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

          Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

         Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại tờ trình số 06 /TTr-STC ngày 09 tháng 01 năm 2020.

 

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 2427/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Phú Thọ, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 01 năm 2020.

          Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

 

 

UBND tỉnh Phú Thọ

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Bùi Văn Quang