Sign In
UBND

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH VĨNH PHÚ

Về việc chuyển giao công tác quản lý hộ tịch từ

Công an tỉnh sang Sở Tư pháp

 

UBND TỈNH VĨNH PHÚ

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp ban hành ngày 09/07/1983.

Căn cứ Nghị định số 219/HĐBT, ngày 20/11/1987 về việc chuyển giao công tác đăng ký hộ tịch từ Bộ Nội vụ sang Bộ Tư pháp và UBND các cấp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay chuyển giao toàn bộ công tác quản lý hộ tịch bao gồm: Đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn (kể cả việc đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài), đăng ký việc giao nhận con nuôi, nhận con ngoài giá thú và những thay đổi khác về hộ tịch (thay đổi họ tên, chữ đệm, cải chính ngày, tháng, năm sinh ...) từ công an tỉnh sang Sở Tư pháp kể từ ngày 01/ 04/ 1988.

Điều 2: Căn cứ các quy định của Nhà nước về công tác quản lý hộ tịch, Sở Tư pháp có trách nhiệm chỉ đạo và hướng dẫn ngành mình thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian đầu, công an tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo công an các huyện, thành thị, xã, phường giúp cơ quan tư pháp cùng cấp trong việc hướng dẫn các thủ tục đăng ký và sử dụng các loại sổ sách, biểu mẫu, tài liệu về công tác quản lý hộ tịch từ 3 - 6 tháng.

Điều 3: Căn cứ nhiệm vụ được giao Ban TCCQ tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thành thị sắp xếp và bố trí đủ cán bộ có năng lực bảo đảm làm tốt công tác này.

Điều 4: Các đồng chí Chánh văn phòng, UBND tỉnh, thủ trưởng các ngành công an, tư pháp, tài chính, ban TCCQ và Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị căn cứ Quyết định thi hành./.

UBND tỉnh Phú Thọ

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Văn Đăng