• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 07/01/2017
UBND TỈNH PHÚ THỌ
Số: 41 /2016/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Thọ, ngày 28 tháng 12 năm 2016

           QUYẾT ĐỊNH

Điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ban hành kèm theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ

            -------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất; Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh về bảng giá đất 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã ban hành kèm theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ như sau:

1. Điều chỉnh tên 19 vị trí tại địa bàn thị xã Phú Thọ và các huyện: Lâm Thao, Tam Nông, Phù Ninh, Thanh Ba, Đoan Hùng.

2. Bổ sung 67 vị trí tại địa bàn thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ và các huyện: Lâm Thao, Thanh Thủy, Phù Ninh, Cẩm Khê, Thanh Ba, Đoan Hùng, Hạ Hòa, Yên Lập, Thanh Sơn, Tân Sơn (trong đó: Bổ sung 10 vị trí vào Bảng giá đất các khu, cụm công nghiệp tại các huyện, thành, thị; bổ sung 57 vị trí vào Bảng giá đất phi nông nghiệp các huyện, thành, thị).

(Chi tiết có Phụ lục kèm theo)

3. Hủy bỏ bảng giá đất của 03 tuyến đường: “6. Đất hai bên đường tỉnh lộ 314 Bổ sung tuyến (đường tránh mỏ đá Xi măng Sông Thao) Lô A1, A3, A4 khu tái định cư số 1 xi măng Sông Thao”; “7. Đất hai bên đường từ khu tái định cư số 1 xi măng Sông Thao đến đường rẽ đi xã Chí Tiên”; “8. Đất hai bên đường đoạn từ đường rẽ đi xã Chí Tiên đến giáp ranh xã Yên Nội (TL 314 Bổ sung tuyến)” thuộc địa bàn xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Bùi Minh Châu

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.