• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 25/01/2017
UBND TỈNH PHÚ THỌ
Số: 02 /2017/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Thọ, ngày 13 tháng 1 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định giá một số loại dịch vụ tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng

–––––––––––

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Luật Phí và Lệ phí ngày 25/11/2015;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật G;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và Lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/2/2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ;

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 177/2013/ND-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Xét nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 348/TTr-STC ngày 30 tháng 12 năm 2016.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá một số loại dịch vụ (đã bao gồm thuế GTGT) tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, bao gồm:

1. Giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng (Phụ lục số 01).

2. Dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt (Phụ lục số 02).

3. Dịch vụ vận chuyển khách bằng ô tô điện (Phụ lục số 03).

4. Dịch vụ trông giữ xe (Phụ lục số 04).

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Khu di tích lịch sử Đền Hùng và cơ quan, tổ chức, đơn vị cung cấp dịch vụ có trách nhiệm niêm yết hoặc thông báo công khai tại địa điểm thu về tên dịch vụ, mức thu, phương thức thu và cơ quan quy định thu. Khi thu phải cấp chứng từ thu cho đối tượng nộp theo quy định.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đơn vị thu phản ánh kịp thời về Sở Tài chính để phối hợp với sở, ngành liên quan tổng hợp, đề xuất báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25/01/2017.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Khu di tích lịch sử Đền Hùng; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Hoàng Công Thủy

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.