• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 09/01/2017
UBND TỈNH PHÚ THỌ
Số: 45/2016/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Thọ, ngày 30 tháng 12 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 07/3/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ vviệc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 07/3/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ v việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định phân cấp tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Thọ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tư pháp; đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Văn bản số 1454/SNV-TCCB ngày 23/12/2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi điểm c, khoản 2 Điều 3 Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 07/3/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ như sau:

c) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

- Phòng Tổng hợp, Quy hoạch;

- Phòng Kinh tế ngành;

- Phòng Khoa giáo, Văn xã;

- Phòng Đăng ký kinh doanh và Đầu tư doanh nghiệp;

- Phòng Kinh tế đối ngoại.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 07/3/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Bùi Minh Châu

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.