• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/06/2018
UBND TỈNH PHÚ THỌ
Số: 09 /2018/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Thọ, ngày 1 tháng 6 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Ủy quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh

hoạt động thể thao trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/ 6 /2015;

Căn cứ Luật Thể dục, Thể thao ngày 29/11/2006;

Căn cứ Nghị định 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, Thể thao;

Căn cứ Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về việc quy định đủ điều kiện kinh doanh hoạt động Thể thao;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch  tại Tờ trình số  45/TTr- SVHTTDL ngày  21/5/2018 và Ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số 423/STP-XDVBQPPL ngày 28/5/2018,,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ủy quyền cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao trên địa bàn tỉnh khi có đủ điều kiện quy định tại Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về việc quy định đủ điều kiện kinh doanh hoạt động Thể thao. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm báo cáo kết qua thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh theo định kỳ hàng năm.

2. Thời hạn ủy quyền là 05 năm kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 6  năm 2018 và thay thế Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Điều 3.  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Bùi Minh Châu

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.