• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 29/06/2018
UBND TỈNH PHÚ THỌ
Số: 11 /2018/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Thọ, ngày 18 tháng 6 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 04/5/2017

của UBND tỉnh Phú Thọ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

 và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

            Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hoá và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điều 3 Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch như sau:

2. Các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

-  Phòng Quản lý di sản văn hoá;

-  Phòng Quản lý văn hoá và gia đình;

-  Phòng Quản lý thể dục thể thao;

-  Phòng Quản lý du lịch;

3. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở:

- Bảo tàng Hùng Vương;

- Thư viện tỉnh;

- Trung tâm Văn hoá và chiếu phim;

- Đoàn nghệ thuật tỉnh Phú Thọ;

- Trung tâm đào tạo, huấn luyện thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ;

- Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch;

- Trung tâm Quản lý, khai thác Khu liên hợp thể dục thể thao;

- Trường Trung cấp Văn hóa, nghệ thuật và Du lịch;

- Ban quản lý Dự án Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2018.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Bùi Minh Châu

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.