• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 29/06/2018
UBND TỈNH PHÚ THỌ
Số: 12 /2018/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Thọ, ngày 18 tháng 6 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi Quyết định số 2202/2015/QĐ-UBND ngày 11/9/2015

của UBND tỉnh Phú Thọ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

 và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và Giám đốc Sở Nội vụ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điều 3 Quyết định số 2202/2015/QĐ-UBND ngày 11/9/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ như sau:

2. Các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Phòng Quản lý khoa học;

- Phòng Quản lý Công nghệ và chuyên ngành;

- Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

3. Đơn vị sự nghiệp công lập:

      - Trung tâm Ứng dụng và Thông tin khoa học công nghệ.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 2202/2015/QĐ-UBND ngày 11/9/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2018.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Bùi Minh Châu

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.