• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 11/06/2018
UBND TỈNH PHÚ THỌ
Số: 10 /2018/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Thọ, ngày 1 tháng 6 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung Đề án và các Quyết định sửa đổi, bổ sung Đề án tổ chức

Giải Báo chí tỉnh Phú Thọ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;     

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Thông tư số 35/2015/TT-BTC ngày 19/3/2015 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Giải báo chí Quốc gia;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số    06/TTr-STTTT ngày 28/5/2018 về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung Đề án và các Quyết định sửa đổi, bổ sung Đề án tổ chức Giải Báo chí tỉnh Phú Thọ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 6 Mục II Phần thứ hai Đề án tổ chức Giải báo chí tỉnh Phú Thọ ban hành kèm theo Quyết định số 3793/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ như sau:

“- Tác phẩm báo chí đã đăng phát trên các phương tiện thông tin đại chúng được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép (bao gồm các tác phẩm: Báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử) từ  ngày 01/01 đến ngày 31/12 hằng năm”.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 7 Mục II Phần thứ hai Đề án tổ chức Giải báo chí tỉnh Phú Thọ ban hành kèm theo Quyết định số 3793/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ như sau:

7. Thể loại dự giải:

- Tác phẩm báo in: Tin, phóng sự, phóng sự điều tra, ghi chép, bài phản ánh, phỏng vấn, bút ký báo chí, ảnh báo chí.

- Tác phẩm báo hình: Tin, phóng sự, phóng sự điều tra, phim tài liệu, chương trình chuyên đề, chuyên luận, giao lưu, toạ đàm, phỏng vấn.

- Tác phẩm báo nói: Tin, bài phản ánh, phóng sự, phóng sự điều tra, bình luận, chuyên luận, bút ký phát thanh, phỏng vấn.

- Tác phẩm báo điện tử: Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, phóng sự, phóng sự điều tra, ghi chép, bút ký báo chí, ảnh báo chí”.

Điều 3. Sửa đổi Điểm a Khoản 10 Mục II phần thứ hai của Đề án tổ chức Giải Báo chí tỉnh Phú Thọ ban hành kèm theo Quyết định số 3793/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 và sửa đổi Điều 1 Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ngày 25/5/2012 của UBND tỉnh về việc sửa đổi Khoản 10 Mục II Phần thứ hai của Đề án tổ chức Giải báo chí tỉnh Phú Thọ như sau:

“a) Giải Báo chí tỉnh Phú Thọ có các nhóm giải tương ứng với 04 loại hình báo chí: Báo in, báo hình, báo nói, báo điện tử. Mỗi nhóm giải thưởng có các loại giải tương ứng với các thể loại tác phẩm báo chí. Mỗi thể loại tác phẩm báo chí có 04 mức giải: Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích; trong đó: 01 giải nhất/nhóm thể loại; 02 giải nhì/nhóm thể loại; 03 giải ba/nhóm thể loại và một số giải khuyến khích (tối đa không quá 05 giải).

- Báo in có 02 loại giải:

+ Nhóm 1: Giải phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký báo chí.

+ Nhóm 2: Giải tin, bài phản ánh, ghi chép, phỏng vấn, ảnh báo chí.

- Báo hình có 02 loại giải:

+ Nhóm 1: Giải phóng sự, phóng sự điều tra, phim tài liệu, chuyên luận.

+ Nhóm 2: Giải tin, bình luận, phỏng vấn, chương trình chuyên đề, giao lưu, toạ đàm.

- Báo nói (Phát thanh) có 02 loại giải:

+ Nhóm 1: Giải xã luận, bình luận, phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký báo chí.

+ Nhóm 2: Giải tin, bài phản ánh, phỏng vấn.

- Báo điện tử có 02 loại giải:

+ Nhóm 1: Giải phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký báo chí, ghi chép.

+ Nhóm 2: Giải tin, bài phản ánh, phỏng vấn, ảnh báo chí”.

Điều 4. Sửa đổi Điều 1 Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 13/5/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc điều chỉnh mức thưởng Giải Báo chí tỉnh Phú Thọ như sau:

+ Nhóm 1:

Giải nhất: Bằng 6 lần mức lương cơ sở/giải;

Giải nhì: Bằng 80% giải nhất;

Giải ba: Bằng 60% giải nhất;

Giải khuyến khích: Bằng 40% giải nhất.

+ Nhóm 2:

Giải nhất: Bằng 4 lần mức lương cơ sở/giải;

Giải nhì: Bằng 80% giải nhất;

Giải ba: Bằng 60% giải nhất;

Giải khuyến khích: Bằng 40% giải nhất.

Điều 5. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 3793/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án tổ chức Giải Báo chí tỉnh Phú Thọ; Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ngày 25/5/2012 và Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 13/5/2014 của UBND tỉnh.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 11/6/2018. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành: Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Phú Thọ, Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ, Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị; Thủ trưởng các cơ cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Hà Kế San

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.