• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/08/2019
UBND TỈNH PHÚ THỌ
Số: 08/2019/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Thọ, ngày 9 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Bãi bỏ Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2016

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ quy định cụ thể một số điểm về

dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;Căn cứ Luật sửa đổi Luật giáo dục ngày 25 năm 11 năm 2009;

Căn cứ Luật đầu tư ngày 22 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư ngày 22/11/2016;

Theo đề nghị của Sở Giáo dục & Đào tạo Tờ trình số 52/TTr-SGD&ĐT ngày 07/8/2019 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại văn bản số 88/BC-STP ngày 08/8/2019,

Sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 31/2016/QĐ-UB ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ quy định cụ thể một số điểm về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Bùi Văn Quang

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.