• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/10/2019
UBND TỈNH PHÚ THỌ
Số: 15 /2019/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Thọ, ngày 13 tháng 9 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Bãi bỏ Khoản 1 Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành cơ chế đặc thù thu hút đầu tư tại Khu công nghiệp Phú Hà, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

 

 
  1/01/clip_image001.gif" width="94" />

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị quyết số 180/2009/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=24/7/2009&eday=24/7/2009" target="_blank">180/2009/NQ-HĐND ngày 24 tháng 7 năm 2009 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ đầu tư đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 101/TTr-STC ngày 05 tháng 9 năm 2019.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bãi bỏ Khoản 1 Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành cơ chế đặc thù thu hút đầu tư tại Khu công nghiệp Phú Hà, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Giao Ban quản lý các Khu công nghiệp chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, chủ đầu tư và UBND thị xã Phú Thọ hướng dẫn, đôn đốc và giám sát chủ đầu tư, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo quy định.

 Điều 3. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2019.

 Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND thị xã Phú Thọ; chủ đầu tư dự án đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Phú Hà; các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Bùi Văn Quang

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.