• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 28/01/2020
UBND TỈNH PHÚ THỌ
Số: 03/2020/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Thọ, ngày 17 tháng 1 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH
V/v bãi bỏ Quyết định số 2427/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2010

của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Phú Thọ, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

 

                                                   ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ  

 

          Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

          Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

         Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại tờ trình số 06 /TTr-STC ngày 09 tháng 01 năm 2020.

 

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 2427/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Phú Thọ, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 01 năm 2020.

          Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

 

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Bùi Văn Quang

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.