• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/03/2020
UBND TỈNH PHÚ THỌ
Số: 05/2020/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Thọ, ngày 4 tháng 3 năm 2020

            

QUYẾT ĐỊNH

Quy định giá cho thuê nhà ở sinh viên được đầu tư bằng nguồn vốn  ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;

Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định giá cho thuê nhà ở sinh viên thuộc các dự án đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014.

2. Đối tượng áp dụng

- Các đối tượng là học sinh, sinh viên quy định tại Khoản 9 Điều 49 của Luật Nhà ở (sau đây gọi chung là sinh viên) tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp nghề không phân biệt công lập hay ngoài công lập được thuê nhà ở trong thời gian học tập;

- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc cho thuê, quản lý sử dụng và vận hành khai thác nhà ở sinh viên được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Điều 2. Giá cho thuê nhà ở sinh viên: 18.000 đồng/01 m2/tháng.

Giá cho thuê nhà ở sinh viên nêu trên đã bao gồm: Chi phí quản lý vận hành nhà ở, chi phí bảo trì nhà ở (không bao gồm chi phí sử dụng nhiên liệu, điện, nước và các dịch vụ khác như: Internet, truyền hình cáp…)

Điều 3. Nguyên tắc thu tiền thuê nhà

1. Tiền thuê nhà được thu hàng tháng.

2. Các cơ quan quản lý nhà thu trực tiếp từ người sử dụng nhà. Thực hiện quản lý vận hành thu, nộp, sử dụng theo cơ chế chính sách hiện hành và có trách nhiệm thực hiện công khai mức thu nhà ở đối với sinh viên, công khai hoạt động cho thuê nhà ở và công khai tài chính theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

 Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh và các cơ quan có liên quan định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra việc thực hiện thu tiền nhà ở đối với sinh viên trên địa bàn tỉnh; xử lý theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp cố tình vi phạm mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2020 và thay thế Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2013 của UBND tỉnh Quy định về giá cho thuê nhà ở sinh viên được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và các cá nhân, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Bùi Văn Quang

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.