• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/08/2020
UBND TỈNH PHÚ THỌ
Số: 17/2020/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Thọ, ngày 31 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về

đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền

với đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm;

Căn cứ Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 09/TTr-STP ngày 29/6/2020.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2020 và thay thế Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2012 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Thủ  trưởng các sở, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

 

QUY CHẾ

Phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất,

tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7

năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ)

 

Chương I

                                              QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong công tác quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Những nội dung không quy định trong Quy chế này thì thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thực hiện quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Xác định cụ thể các nội dung phối hợp và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trên cơ sở quy định của pháp luật và yêu cầu của công tác quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Phát huy tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị nhất là của người đứng đầu trong công tác quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

2. Bảo đảm tính khách quan, kịp thời, đồng bộ và hiệu quả trong quá trình phối hợp. Giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh theo quy định của pháp luật. Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân khi có yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

 

Điều 3. Nội dung phối hợp

1. Xây dựng Chương trình, Kế hoạch công tác hàng năm thực hiện công tác quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

2. Tổ chức tập huấn, tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho công chức, viên chức, nhân viên công tác tại các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; Tổ chức tín dụng, Tổ chức hành nghề công chứng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

3. Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc đăng ký và quản lý đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Thực hiện việc cung cấp, trao đổi, công bố thông tin về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

4. Ban hành và tổ chức thực hiện rà soát các quy định pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

5. Bảo đảm nguồn nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

6. Kiểm tra, thanh tra, theo dõi thi hành pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

7. Thống kê, báo cáo định kỳ, đột xuất, sơ kết, tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

8. Hướng dẫn Văn phòng đăng ký đất đai các cấp vận hành và quản lý Hệ thống dữ liệu quốc gia về biện pháp bảo đảm; cập nhật, tích hợp thông tin về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất vào Hệ thống dữ liệu quốc gia về biện pháp bảo đảm.

9. Triển khai, thực hiện việc đăng ký trực tuyến; kết nối đồng bộ thủ tục hành chính đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4.  Xây dựng Chương trình, Kế hoạch công tác hàng năm về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Chương trình, Kế hoạch công tác hàng năm để triển khai, thực hiện các quy định của pháp luật về công tác đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh đảm bảo sát với Chương trình, Kế hoạch của Bộ Tư pháp và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Điều 5. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn cho cán bộ, công chức làm công tác đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Phú Thọ, các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; chủ trì, phối hợp với Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm (Bộ Tư pháp), Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ, chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương mình trên cơ sở chương trình, kế hoạch hàng năm của UBND tỉnh.

Điều 6. Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thực hiện việc cung cấp, trao đổi, công bố thông tin về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

 1. Sở Tư pháp chủ trì, chỉ đạo các Tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh cung cấp, trao đổi thông tin về nguồn gốc tài sản, tình trạng giao dịch của tài sản và các thông tin khác về biện pháp ngăn chặn được áp dụng đối với tài sản có liên quan đến hợp đồng, giao dịch do công chứng viên thực hiện công chứng theo quy định pháp luật. Phối hợp với Văn phòng đăng ký                                                                                                                                                                                                                                                                                                     quyền sử dụng đất cấp tỉnh, cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh và các cơ quan liên quan trong việc cung cấp thông tin về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất bảo đảm cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân ký kết, thực hiện hợp đồng giao dịch an toàn, đúng quy định pháp luật.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh thực hiện việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đảm bảo đúng trình tự, thủ tục pháp luật; cung cấp, trao đổi thông tin về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định; công bố thông tin về đăng ký thế chấp dự án xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng công trình trên Trang thông tin điện tử chuyên ngành.

3. Cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm gửi thông báo về việc kê biên tài sản thi hành án, giải tỏa kê biên tài sản thi hành án tới Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nơi có đất, tài sản gắn liền với đất bị kê biên ngay trong ngày ký quyết định.

4. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Phú Thọ chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng các quy định pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; làm đầu mối tiếp nhận thông tin liên quan đến việc thực hiện các quy định của pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh.

5. UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện đúng quy định của pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; chia sẻ thông tin về tình trạng giao dịch của tài sản kịp thời. Chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã trong hoạt động chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Điều 7. Rà soát các quy định pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Hàng năm, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan tiến hành rà soát các quy định pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do Trung ương, HĐND, UBND tỉnh ban hành để kịp thời phát hiện các nội dung không còn phù hợp để kiến nghị, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ.

Điều 8. Bảo đảm nhân lực, kinh phí; trang bị cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

1. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức có trách nhiệm bảo đảm nguồn nhân lực thực hiện hoạt động đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo nguồn kinh phí phục vụ cho hoạt động đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

3. UBND huyện, thành, thị rà soát, cân đối bảo đảm nguồn nhân lực, kinh phí và trang bị cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương.

Điều 9. Kiểm tra, thanh tra, theo dõi thi hành pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

1. Sở Tư pháp

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, tổ chức có liên quan giúp UBND tỉnh tổ chức các Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành; làm việc với các Đoàn thanh tra, kiểm tra của Bộ Tư pháp đối với hoạt động đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

b) Theo dõi, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Trực tiếp tham gia và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của công tác đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

b) Phối hợp với Sở Tư pháp cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành theo yêu cầu của UBND tỉnh và đề nghị của Sở Tư pháp.

3. Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành, thị, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan thực hiện việc giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; phối hợp chặt chẽ và cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo khi có yêu cầu.

Điều 10. Chế độ thông tin báo cáo

1. Sở Tư pháp

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan thống kê, tổng hợp kết quả, tình hình tổ chức, hoạt động đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh định kỳ hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

b) Khi cần thiết Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Phú Thọ, các cơ quan, tổ chức có liên quan và UBND các huyện, thành, thị tổ chức họp với sự tham gia của đại diện các tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan thi hành án dân sự, các tổ chức đấu giá chuyên nghiệp, các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, các tổ chức tín dụng để kịp thời phát hiện, tổng hợp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện các quy định về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh, UBND các huyện, thành, thị thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất về hoạt động  đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định, gửi Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp.

Số liệu thống kê báo cáo được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 11. Vận hành, quản lý hệ thống dữ liệu quốc gia về biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh

1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan vận hành và quản lý Hệ thống dữ liệu quốc gia về  biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh theo quy định.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì hướng dẫn Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất các cấp cập nhật, tích hợp thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất vào Hệ thống dữ liệu quốc gia về biện pháp bảo đảm theo quy định.

Điều 12.  Triển khai, thực hiện việc đăng ký trực tuyến; kết nối, đồng bộ thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

            1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai, thực hiện việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất bằng phương thức đăng ký trực tuyến sau khi có hướng dẫn thực hiện từ các cơ quan có thẩm quyền cấp trên.                                          

2. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai, thực hiện việc kết nối, đồng bộ thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia sau khi có hướng dẫn từ các cơ quan có thẩm quyền cấp trên.

 

Chương III

                                     TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp

1. Cơ quan chủ trì có trách nhiệm:

a) Chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công chủ trì. Lựa chọn phương thức phối hợp phù hợp và đề nghị các cơ quan, tổ chức liên quan phối hợp thực hiện.

b) Theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến nội dung do mình chủ trì. Giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nội dung chủ trì.

c) Đề nghị các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin, báo cáo đầy đủ kịp thời các nội dung liên quan đến nhiệm vụ được phân công chủ trì.

d) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, đề xuất, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh và các Bộ, ngành liên quan các giải pháp cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

e) Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí và quyết toán kinh phí phục vụ cho nội dung phối hợp do mình chủ trì.

2. Cơ quan phối hợp có trách nhiệm:

a) Xác định rõ trách nhiệm phối hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công.

b) Nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định và báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của cơ quan chủ trì.

c) Cử cán bộ có chuyên môn, kinh nghiệm tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành và thực hiện nhiệm vụ của Đoàn kiểm tra theo yêu cầu của cơ quan chủ trì.

d) Tham gia xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các nội dung có liên quan đến trách nhiệm của đơn vị mình.

Điều 14. Trách nhiệm thực hiện

1. Sở Tư pháp

a) Chủ trì, làm đầu mối trong việc thực hiện Quy chế này;

b) Đôn đốc, theo dõi, đánh giá về công tác phối hợp trong thực hiện đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh;

c) Hàng năm chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Quy chế; những khó khăn, vướng mắc và thống nhất giải pháp hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh;

d) Chủ trì lập dự trù kinh phí thực hiện hoạt động đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Chủ động tham gia, chỉ đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện các nội dung phối hợp theo Quy chế này đảm bảo tiến độ, chất lượng;

b) Cử công chức, viên chức tham gia các hội nghị, cuộc họp, các đoàn Thanh tra, Kiểm tra về thực hiện hoạt động đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

c) Đôn đốc, theo dõi, đánh giá và thông báo kết quả thực hiện công tác phối hợp gửi cơ quan chủ trì tổng hợp xây dựng báo cáo chung theo Quy chế.

3. Sở Tài chính

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập dự trù kinh phí thực hiện công tác quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý của cơ quan đơn vị mình theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

4. Trách nhiệm của các sở, ngành, đơn vị, tổ chức có liên quan

Các sở, ngành và các đơn vị, tổ chức có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp trong triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Quy chế này.

Trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế, nếu có vướng mắc phát sinh các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan kịp thời phản ánh bằng văn bản gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

  

 

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Phan Trọng Tấn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.