• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/11/2020
UBND TỈNH PHÚ THỌ
Số: 20 /2020/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Thọ, ngày 19 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Phân cấp cho UBND các huyện, thành, thị

thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư tư nhân

––––


1/01/clip_image001.gif" width="164" />ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 83/TTr-SKH&ĐT ngày 09/10/2020 về việc đề nghị ban hành Quyết định phân cấp cho UBND các huyện, thành, thị thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư tư nhân.


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp cho UBND các huyện, thành, thị thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án thuộc thẩm quyền Quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh do hộ kinh doanh, cá nhân thực hiện có diện tích giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ 1,0 ha trở xuống với các dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp; từ 0,5 ha trở xuống với các dự án thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ; sản xuất, kinh doanh.

Điều 2. Việc thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư dự án thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Nghiêm cấm việc chia nhỏ dự án để quyết định chủ trương đầu tư.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Bùi Văn Quang

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.