• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 06/12/2020
UBND TỈNH PHÚ THỌ
Số: 22/2020/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Thọ, ngày 25 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

Căn cứ Thông tư số 07/2020/TT-BYT ngày 14/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế;

Căn cứ ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Văn bản số 03-KL/TU ngày 19/11/2020 về quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Văn bản số 185/HĐND-TT ngày 25/11/2020 về việc quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 318/TTr-STC ngày 09/9/2020; Văn bản số 1574/STC-QLG&CS ngày 05/10/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng đối với các loại xe quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều 17 Nghị định 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô, tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị-xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập, Ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh (sau đây gọi là cơ quan, tổ chức, đơn vị).

2. Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư thuộc phạm vi quản lý của tỉnh không thuộc đối tượng áp dụng của Quyết định này.

Điều 3. Nguyên tắc trang bị, quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng

1. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng quy định tại Quyết định này được sử dụng làm căn cứ để lập kế hoạch mua sắm, điều chuyển xe ô tô chuyên dùng.

2. Việc quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

3. Số lượng xe ô tô chuyên dùng quy định tại Điều 4 Quyết định này là số lượng tối đa có tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.

4. Việc mua sắm xe ô tô chuyên dùng tại Quyết định này phải đảm bảo đúng chế độ, tiêu chuẩn định mức, quy định của pháp luật về mua sắm tài sản công và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 4. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng

1. Đối tượng sử dụng, chủng loại và số lượng xe ô tô chuyên dùng (chi tiết theo Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Quyết định này);

2. Mức giá xe ô tô chuyên dùng (chi tiết theo Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Quyết định này).

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị tuân thủ đúng quy định về tiêu chuẩn, định mức, nguyên tắc trang bị, quản lý và sử dụng tài sản đúng theo quy định tại Quyết định này và các quy định khác tại các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Sở Tài chính tổ chức thực hiện việc rà soát, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện sắp xếp lại số xe ô tô chuyên dùng hiện có của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; xử lý xe ô tô dôi dư theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật.

3. Kho bạc nhà nước tỉnh căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng thực hiện kiểm soát chi đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 12 năm 2020.

2. Bãi bỏ quy định về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng đối với các loại xe thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này tại các Quyết định của UBND tỉnh: Quyết định số 2986/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 về duyệt số lượng, chủng loại xe chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và công ty nhà nước thuộc tỉnh Phú thọ; Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 07/4/2015 về bổ sung danh mục số lượng, chủng loại xe chuyên dùng tối đa trang bị cho các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và công ty nhà nước thuộc tỉnh Phú Thọ; Trang bị xe ô tô chuyên dùng cho Chi cục quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ - Sở Công thương; Quyết định số 1335/QĐ-UBND ngày 07/6/2016 về việc duyệt điều chỉnh số lượng, chủng loại xe chuyên dùng của Khu di tích lịch sử Đền Hùng và Trung tâm kiểm định chất lượng công trình - Sở Xây dựng; Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 về việc duyệt điều chỉnh số lượng, chủng loại xe chuyên dùng tối đa của Thanh tra Sở Giao thông vận tải; Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 14/3/2018 về duyệt bổ sung số lượng, chủng loại xe chuyên dùng tối đa của Văn phòng HĐND tỉnh và Trường Đại học Hùng Vương; Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng sử dụng tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Bùi Văn Quang

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.