• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 28/12/2020
UBND TỈNH PHÚ THỌ
Số: 27/2020/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Thọ, ngày 18 tháng 12 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm

công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

giai đoạn 2006 – 2010 và định hướng đến năm 2020.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Căn cứ Quyết định 99/2008/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ đến năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 – 2010 và định hướng đến năm 2020, với các nội dung như sau:

 

1. Rút 02 cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp thị trấn Thanh Ba thuộc huyện Thanh Ba và Cụm công nghiệp Giáp Lai thuộc huyện Thanh Sơn ra khỏi quy hoạch. 

2. Bổ sung 04 cụm công nghiệp vào quy hoạch:

- Cụm công nghiệp Bãi Ba 2, huyện Thanh Ba, quy mô 75 ha, vị trí trên địa bàn hai xã: Sơn Cương và Chí Tiên huyện Thanh Ba.

- Cụm công nghiệp Vạn Xuân, huyện Tam Nông, quy mô 72 ha, vị trí trên địa bàn xã Vạn Xuân huyện Tam Nông.

- Cụm công nghiệp Đồng Lạc, huyện Yên Lập, quy mô diện tích 50 ha, vị trí trên địa bàn xã Đồng Lạc, huyện Yên Lập.

- Cụm công nghiệp Thục Luyện, huyện Thanh Sơn, quy mô diện tích 46 ha, vị trí trên địa bàn xã Thục Luyện, huyện Thanh Sơn.

 

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện công bố Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung, thực hiện Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung theo quy định của nhà nước.

 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 28/12/2020. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Bùi Văn Quang

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.