• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 13/03/2021
UBND TỈNH PHÚ THỌ
Số: 02/2021/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Thọ, ngày 3 tháng 3 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Quy định cụ thể thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách của

các đơn vị dự toán trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định cụ thể thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách của các đơn vị dự toán trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Đơn vị dự toán cấp tỉnh:

Đơn vị dự toán cấp I gửi báo cáo quyết toán ngân sách năm đến Sở Tài chính trước ngày 15 tháng 3 sau khi năm ngân sách kết thúc để phục vụ cho việc xét duyệt và thông báo quyết toán năm.

2. Đơn vị dự toán cấp huyện:

Đơn vị dự toán cấp I gửi báo cáo quyết toán ngân sách năm đến Phòng Tài chính - Kế hoạch trước ngày 01 tháng 3 sau khi năm ngân sách kết thúc để phục vụ cho việc xét duyệt và thông báo quyết toán năm.

3. Đơn vị dự toán cấp I (thuộc tỉnh, huyện) có đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc, thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách năm của đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc do đơn vị dự toán cấp I quy định nhưng phải đảm bảo thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách năm đến cơ quan tài chính cùng cấp.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2021.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc, Thủ  trưởng các sở, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

                   

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Phan Trọng Tấn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.