• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 23/08/2000
UBND TỈNH PHÚ THỌ
Số: 2224/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Thọ, ngày 23 tháng 8 năm 2000
UBND tỉnh Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÚ THỌ

Về việc thông qua đề cương quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ

thời kỳ 2000 - 2010 và định hướng đến năm 2020

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 và Nghị định 12/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 của Chính phủ.

Căn cứ Thông tư số 05/1999/TT-BKH ngày 11/11/1999 và Thông tư số 09/2000/TT-BKH ngày 2/8/2000 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn quản lý các dự án quy hoạch;

Xét đề nghị của Sở Thương mại và Du lịch

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua đề cương quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2000 - 2010 và định hướng đến năm 2020 do Sở Thương mại và Du lịch trình với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2000 - 2010 và định hướng đến năm 2020.

2. Quan điểm, mục tiêu phát triển

a) Quan điểm:

- Nghiên cứu toàn diện làm rõ các tiềm năng, lợi thế trên cơ sở phối hợp các yếu tố nguồn lực tạo điều kiện phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

- Phát triển du lịch có hiệu quả và bền vững theo chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

- Phát triển du lịch đảm bảo môi trường bền vững gồm môi trường sinh thái và môi trường nhân văn xã hội.

- Phát triển du lịch gắn liền với đảm bảo an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội.

b) Mục tiêu quy hoạch, phương pháp nghiên cứu

+ Mục tiêu:

- Đánh giá hiện trạng tiềm năng, hạn chế về phát triển du lịch của tỉnh.

- Lập quy hoạch phát triển và tổ chức không gian (bao gồm cả các chương trình dự án) theo từng cụm, tuyến, điểm du lịch.

- Định hướng phát triển du lịch thời kỳ 2000 - 2010 và định hướng đến năm 2010. Xây dựng các chương trình phát triển du lịch theo quan điểm đã xác định.

- Đề xuất và định hướng các dự án phát triển du lịch làm cơ sở gọi vốn đầu tư.

+ Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng tổng hợp nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau: Điều tra khảo sát thực tế, phân tích, dự báo, mô hình hóa.

3. Những nội dung cơ bản của quy hoạch:

+ Xác định vị trí của ngành du lịch.

+ Đánh giá thực trạng và tiềm năng phát triển du lịch của tỉnh, làm rõ tiềm năng của các điểm du lịch: Việt Trì, khu di tích đền Hùng, khu du lịch Ao Châu, Xuân Sơn, Hạ Hòa v.v... và các điểm du lịch nhân văn trong tỉnh.

+ Quy hoạch phát triển du lịch đến năm 2010 và định hướng đến 2020.

- Tính toán dự báo và xác định mục tiêu cụ thể của giai đoạn theo phân kỳ phát triển: 2000 - 2005, 2005 - 2010, 2010 - 2020 trên cơ sở dự báo tăng trưởng GDP du lịch.

- Dự báo các sản phẩm du lịch, các nguồn khách du lịch, nhu cầu, khả năng các cơ sở vật chất chuyên ngành, các dịch vụ, lao động tham gia v.v...

- Định hướng phát triển du lịch theo lãnh thổ: Xác định các điểm, cụm du lịch, các tuyến du lịch trong và ngoài tỉnh.

- Xây dựng các phương án quy hoạch để lựa chọn

4. Sản phẩm của dự án:

- Bản đồ vị trí du lịch tỉnh Phú Thọ trong tổng thể du lịch Việt Nam tỷ lệ 1/2.500.000.

- Bản đồ đánh giá tài nguyên du lịch tự nhiên của tỉnh: 1/100.000

- Bản đồ đánh giá du lịch nhân văn: 1/100.000

- Bản đồ hệ thống kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch trên địa bàn tỉnh: 1/100.000.

- Bản đồ quy hoạch không gian du lịch tỉnh Phú Thọ đến 2010 và định hướng đến 2020: 1/100.000

- Bản đồ minh hoạ cụ thể một số khu vực ưu tiên đầu tư.

- Các bảng, biểu, ảnh, thuyết minh tóm tắt, tổng hợp về phát triển du lịch của tỉnh.

5. Các chính sách và giải pháp thực hiện quy hoạch.

6. Về tiến độ triển khai.

Sở thương mại và du lịch và cơ quan thiết kế quy hoạch hoàn chỉnh quy hoạch để báo cáo UBND tỉnh phê duyệt trước 15/3/2001.

7. Tổ chức thực hiện:

- Chủ đầu tư dự án: Sở Thương mại - Du lịch

- Cơ quan thực hiện thiết kế quy hoạch: Viện nghiên cứu phát triển du lịch thuộc Tổng cục du lịch.

Điều 2: Sở Xây dựng thẩm định dự toán chi phí cho công tác quy hoạch trên trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và bố trí vốn cho dự án.

- Giao Sở thương mại và du lịch bổ sung các nội dung có liên quan, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định để ký kết hợp đồng với Viện nghiên cứu phát triển du lịch xây dựng quy hoạch theo đề cương trên, thông qua các cơ quan liên quan để trình duyệt đúng thời gian quy định.

Điều 3: Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan: Sở Thương mại và du lịch, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính vật giá, Sở Xây dựng, Sở Địa chính, Sở Văn hóa Thông tin và thể thao, các ngành liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Phan Quang Tường

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.