• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 26/06/2000
UBND TỈNH PHÚ THỌ
Số: 1467/2000/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Thọ, ngày 26 tháng 6 năm 2000
uBND Tỉnh

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH PHÚ THỌ

Về việc duyệt điều chỉnh giá bán báo Tỉnh Phú Thọ

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBNDngày 21-6-1994;

Theo đề nghị của Sở Tài chính vật giá tại văn bản số 387/TT-VG ngày 30/5/2000

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Duyệt điều chỉnh giá bán báo Phú Thọ như sau:

TT

 

Giá cũ

Giá điều chỉnh

1

Báo hàng ngày thứ 2,4,6

600 đồng/số

700 đồng/số

2

Báo cuối tuần 7 - 12 trang

1.200đồng/ số

1.600 đồng/số

Điều 2: Giá bán báo điều chỉnh được thực hiện từ ngày 1 tháng 6 năm 2000 và không tăng thêm ngân sách bù giá báo đã cân đối trong dự toán năm 2000

Điều 3: Các ông: Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở tài chính vật giá, báo Phú Thọ và cơ quan liên quan căn cứ quyết định thực hiện.

 

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Phan Văn Tường

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.