• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 24/05/2000
UBND TỈNH PHÚ THỌ
Số: 1201/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Thọ, ngày 24 tháng 5 năm 2000
Quyết định

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÚ THỌ

Về việc phê duyệt mức chi trả thù lao giảng viên và mức hỗ trợ tiền ăn học viên

tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBNDngày 21-6-1994;

Căn cứ Thông tư số 70/1998/TT-BTC ngày 21-5-1998 của Bộ Tài chính

Theo đề nghị của Sở Tài chính vật giá tại văn bản số 269/KHNS ngày 9-5-2000

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt mức chi trả thù lao cho giảng viên, báo cáo viên kiêm chức và mức hỗ trợ tiền ăn cho học viên tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện như sau:

+ Mức chi trả thù lao cho giảng viên, báo cáo viên tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện:

50.000 đồng/buổi

100.000 đồng/ngày

- Mức hỗ trợ tiền ăn cho học viên tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện:

- Thanh Sơn, Yên Lập: 10.000 đồng/ ngày

- Các huyện, thành, thị khác: 7.000 đồng/ngày

Điều 2: Kinh phí chi trả các nội dung trên được bố trí trong dự toáncho năm 2000đã giao cho trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành, thị.

Điều 3: Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính vật giá; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Giám đốc các Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành thị căn cứ quyết định thực hiện./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Phan Quang Tường

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.