• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 06/01/2000
UBND TỈNH PHÚ THỌ
Số: 64/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Thọ, ngày 6 tháng 1 năm 2000
UBND tỉnh

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH PHÚ THỌ

Về việc áp dụng định mức đơn giá XDCB

chuyên ngành điện

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994

Căn cứ Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999

Căn cứ các quyết định số 1852/QĐ-KHĐT ngày 23/8/1999, số 2005/QĐ-KHĐT ngày 7/9/1999, số 66/1999/QĐ-BCN ngày 11/10/1999, số 67/1999/QĐ-BCN ngày 11/10/1999 của Bộ Công nghiệp.

Xét đề nghị của Sở Công nghiệp tại công văn số 626/QLĐ-CN ngày 15/12/1999

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Áp dụng trên địa bàn tỉnh định mức đơn giá xây dựng cơ bản chuyên ngành điện ban hành kèm theo các quyết định của Bộ Công nghiệp như sau:

1- Định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt trạm biến áp điện lực ban hành kèm theo quyết định số 1852/QĐ-KHĐT ngày 23/8/1999 của Bộ Công nghiệp thay thế định mức dự toán kèm theo quyết định số 3284/QĐ-KHĐT ngày 29/10/1996

2- Định mức dự toán chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện ban hành kèm theo quyết định số 2005/QĐ-KHĐT ngày 7/9/1999 của Bộ Công nghiệp thay thế định mức 72/NL XDCB ngày 8/2/1999

3- Đơn giá xây dựng cơ bản chuyên ngành lắp đặt trạm biến áp điện lực ban hành kèm theo quyết định số 66/1999/QĐ-BCN ngày 11/10/1999 để thay thế đơn giá ban hành kèm theo quyết định số 3983/QĐ-KHĐT ngày 30/12/1996.

4- Đơn giá xây dựng cơ bản chuyên ngành đường dây tải điện kèm theo quyết định số 67/1999/QĐ-BCN ngày 11/10/1999 của Bộ Công nghiệp để thay thế đơn giá ban hành kèm theo quyết định số 3285/QĐ-KHĐT ngày 29/10/1996.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

1- Những định mức đơn giá chuyên ngành điện chưa được đề cập tại các quyết định 1852/QĐ-KHĐT ngày 23/8/1999, số 2005/QĐ-KHĐT ngày 7/9/1999, số 66/1999/QĐ-BCN ngày 11/10/1999, quyết định số 67/1999/QĐ-BCN ngày 11/10/1999 của Bộ Công nghiệp, nay tạm thời áp dụng định mức đơn giá cũ của Bộ Công nghiệp nêu tại quyết định số 1064/QĐ-UB ngày 25/7/1997 của UBND tỉnh cho đến khi có các quyết định mới của Bộ Công nghiệp thay thế.

2- Công trình, hạng mục công trình lập và duyệt dự toántheo định mức đơn giá nào sẽ được thanh quyết toán theo định mức đơn giá đó.

3- Giao Sở Công nghiệp hướng dẫn áp dụng định mức dự toán, đơn giá chuyên ngành điện quy định tại quyết định này.

Điều 3: Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị, các cơ quan đoàn thể căn cứ quyết định thi hành./.

 

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Ngô Đức Vượng

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.