• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 12/04/1999
UBND TỈNH PHÚ THỌ
Số: 808/1999/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Thọ, ngày 12 tháng 4 năm 1999
ubnd Tỉnh

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH PHÚ THỌ

Về mức phụ cấp của Trưởng khu dân cư

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND các cấp ban hành ngày 21-6-1994.

Căn cứ điều 15 Quy chế thực hiện dân chủ ở xã ban hành kèm theo Nghị định số 29/1998/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 1998 của Chính phủ.

Xét đề nghị của Trưởng ban tổ chức chính quyền tỉnh.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay quy định mức phụ cấp của Trưởng khu dân cư là 80.000đ/1 tháng (Tám mươi ngàn đồng chẵn). Thực hiện từ 01/4/1999.

Điều 2: Kinh phí chi phụ cấp cho Trưởng khu dân cư do ngân sách xã, phường, thị trấn chi trả, quyết toán theo quy định.

Điều 3: Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc sở tài chính - vật giá; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị căn cứ quyết định thi hành./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Lâm

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.