• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 06/04/2000
UBND TỈNH PHÚ THỌ
Số: 784/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Thọ, ngày 6 tháng 4 năm 2000
Quyết địnhcủa UBND tỉnh phú thọ

QUYẾT ĐỊNHCỦA UBND TỈNH PHÚ THỌ

Về việc ban hành quy chế xét tặng giải thưởng Hùng Vương

và tặng thưởng 5 năm về văn học nghệ thuật

 

UBND TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp ban hành ngày 21-06-1994.

Xét Tờ trình số 12/TT-VHNT ngày 18-02-2000 của Hội Văn học Nghệ thuật Phú Thọ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này quy chế xét tặng giải thưởng Hùng Vương và tặng thưởng 5 năm về văn học nghệ thuật Phú Thọ.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch Hội văn học Nghệ thuật tỉnh và Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh căn cứ quyết định thi hành.

 

Quy chế xét tặng giải thưởng Hùng Vương và tặng thưởng 5 năm về văn học nghệ thuật

(Kèm theo Quyết định số: 784/QĐ-UB ngày 06-04-2000 của UBND tỉnh Phú Thọ)

Chương I

Những Quy định chung

Điều 1: Giải thưởng Hùng Vương về văn học nghệ thuật là phần thưởng cao quý nhất của UBND tỉnh Phú Thọ dành cho giới văn nghệ sĩ có những tác phẩm xuất sắc về quê hương Đất Tổ. Để ghi nhận sự lao động sáng tạo của các cá nhân và tập thể văn nghệ sĩ chuyên nghiệp và không chuyên có các tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị cao về nội dung tư tưởng, hình thức nghệ thuật mang đậm bản sắc dân tộc, phản ánh chân thực, phong phú về mọi mặt của đời sống con người, quê hương Phú Thọ. Gắn với truyền thống đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Uỷ ban Nhân dân tỉnh Phú thọ quy định việc định kỳ xét tặng giải thưởng Hùng Vương và tặng thưởng về văn học nghệ thuật 5 năm một lần, kể từ năm 2000.

Điều 2: Giải thưởng được xét trên tinh thần khách quan, trung thực. Tác phẩm được giải thưởng phải có ảnh hưởng tích cực và hiệu quả xã hội cao; có tính giáo dục, thuyết phục, động viên, khích lệ hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật.

Chương II

Đối tượng và điều kiện được xét thưởng

Điều 3: Các tác phẩm văn học nghệ thuật được xét thưởng thuộc các lĩnh vực văn học, âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu, điện ảnh, nghiên cứu, phê bình văn học nghệ thuật.

Điều 4: Tác phẩm dự giải phải là những sáng tác, công trình nghiên cứu về con người và quê hương Phú Thọ, gửi theo đúng quy định.

a. Đối với tác phẩm văn học:

- Tiểu thuyết: Đơn vị tác phẩm phải trọn bộ (từ 1 đến nhiều tập) đã được xuất bản phát hành ở trong và ngoài tỉnh.

- Truyện ngắn và thơ: Đơn vị tác phẩm là tập sách đã được xuất bản.

b. Đối với tác phẩm âm nhạc (khí nhạc hoặc ca khúc): Phải có tập sách hoặc từ 3 bản nhạc trở lên đã được công bố.

c. Đối với mỹ thuật: Phải có tối thiểu 3 tác phẩm đã được triển lãm ở cấp tỉnh, khu vực trở lên hoặc những công trình mỹ thuật đã được ứng dụng trên địa bàn tỉnh, gửi bản chính. (Kèm theo ảnh chụp và tác phẩm và các giấy tờ chứng nhận được trình bày trên một panô giấy Trô ki 79cm x 90cm).

d. Tác phẩm ảnh nghệ thuật: Phải có từ 3 tác phẩm trở lên, đã được trưng bày hoặc đạt giải thưởng từ cấp khu vực trở lên (cỡ ảnh tối thiểu là 40cm x 50cm).

đ. Tác phẩm sân khấu và điện ảnh (kịch bản, vở diễn): Đã được dàn dựng, biểu diễn hoặc tập sách đã được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.

e. Đối với nghiên cứu, lý luận phê bình văn nghệ: Phải có từ 1 công trình nghiên cứu hoặc 1 tập sách trở lên đã được công bố.

Chương III

Quy trình, tiêu chuẩn và mức thưởng

Điều 5: Quy trình xét thưởng.

a. Các tác giải trong và ngoài tỉnh gửi tác phẩm đăng ký xét thưởng (có mẫu phiếu đăng ký do Hội đồng nghệ thuật tỉnh quy định) cho Văn phòng Hội Văn học Nghệ thuật Phú Thọ. Thời hạn gửi tác phẩm dự giải của từng lần xét thưởng do Hội đồng văn học nghệ thuật tỉnh quy định, Hội đồng sẽ tổng hợp và tiến hành xét trình UBND tỉnh quyết định trao tặng giải thưởng.

b. Hội đồng văn học nghệ thuật tỉnh thành lập các tiểu ban để thẩm định, nghiên cứu đối với từng thể loại tác phẩm. Sau đó, các tiểu ban tổng hợp trình bày trước Hội đồng nghệ thuật tỉnh về tư tưởng, nội dung, nghệ thuật của từng tác phẩm để Hội đồng xem xét.

c. Hội đồng văn học nghệ thuật tỉnh thảo luận, xem xét từng tác phẩm cụ thể và tiến hành bỏ phiếu kín. Căn cứ vào kết quả số phiếu, Hội đồng sẽ phân loại các giải thưởng, trình UBND tỉnh xem xét quyết định. Các tác phẩm không đạt phải trả lại và thông báo rõ các tác giả.

Điều 6: Mỗi tác phẩm chỉ được xét và trao giải thưởng văn học nghệ thuật Hùng Vương một lần. Những tác phẩm đã được xét trong giải kỳ trước sẽ không được xét để trao giải thưởng cho các kỳ sau đó.

Điều 7: Tiêu chuẩn xét thưởng:

1. Giải thưởng Hùng Vương: Phải là tác phẩm xuất sắc, có giá trị cao về văn học, nghệ thuật, về nội dung tư tưởng, có tác dụng sâu sắc đến đời sống xã hội, phục vụ sự nghiệp các mạng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và phát triển văn học nghệ thuật của tỉnh cũng như cả nước.

2. Tặng thưởng 5 năm: Phải có tác phẩm có giá trị cao về văn học, nghệ thuật, về nội dung tư tưởng, có ảnh hưởng tốt trong đời sống xã hội, nâng cao trình độ thẩm mỹ của nhân dân, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng cũng như phát triển nền văn học, nghệ thuật của tỉnh và cả nước.

Điều 8: Mức thưởng do UBND tỉnh quy định riêng cho từng lần xét giải.

Mức thưởng lần thứ tư (1995 - 2000) như sau:

+ Giải thưởng Hùng Vương: Trị giá 10.000.000đ (kèm theo bằng chứng nhận):

+ Tặng thưởng văn học nghệ thuật 5 năm:

- Loại A: Trị giá 5.000.000đ (kèm theo bằng chứng nhận).

- Loại B: Trị giá 3.000.000đ (kèm theo bằng chứng nhận).

Chương IV

Điều khoản thi hành

Điều 9: Hội đồng Văn học nghệ thuật tỉnh, Hội văn học nghệ thuật tỉnh, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện quy chế này.

Điều 10: Trong quá trình thực hiện, nếu có những nội dung không còn phù hợp, Hội đồng văn học nghệ thuật tỉnh xem xét trình Chủ tịch UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Hữu Điền

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.