• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/10/1997
HĐND TỈNH PHÚ THỌ
Số: 11/NQ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Thọ, ngày 14 tháng 8 năm 1997
hđnd tỉnh

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Khoá XIV, kỳ họp thứ 3

(Từ ngày 12-8-1997 đến ngày 14-8-1997)

Về xây dựng gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá, xã, phường, thị trấn văn hoá

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21-6-1994.

Sau khi xem xét Tờ trình số 1094/TT-UB, ngày 22-7-1997 của UBND tỉnh "Về xây dựng gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá, xã phường văn hoá"; Báo cáo thuyết trình của Ban Văn hóa - Xã hội và thảo luận;

 

QUYẾT NGHỊ:

I- Tán thành Tờ trình của UBND tỉnh "Về xây dựng gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá, xã, phường văn hoá" với những nội dung chủ yếu như sau:

Mục tiêu, tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá, xã phường, thị trấn văn hoá

1- Mục tiêu:

a) Vận động để có ít nhất 80% số hộ gia đình, số khu dân cư, số xã, phường, thị trấn trong tỉnh đăng ký xây dựng gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá, xã, phường thị trấn văn hoá.

b) Phấn đấu để số gia đình văn hoá, số khu dân cư văn hoá, số xã, phường, thị trấn văn hoá ít nhất đạt tỷ lệ:

Miền núi : 50%

Đồng bằng và Trung du : 60%

Đô thị :70%

2- Tiêu chuẩn:

a) Gia đình văn hoá:

* Gia đình no ấm:

- Có mức sống ổn định, đủ ăn trở lên.

- Mỗi thành viên trong gia đình có sức lao động đều tích cực tham gia lao động.

- Chi tiêu tiết kiệm, hợp lý.

* Gia đình hoà thuận:

- Các thành viên trong gia đình hoà thuận, tôn trọng giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; ông bà, cha mẹ, anh chị mẫu mực, con cháu hiếu thảo.

- Giữ gìn sự đoàn kết và trật tự trị an làng xóm, khối phố.

* Gia đình tiến bộ:

- Gương mẫu chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Không có người mù chữ trong độ tuổi và con em bỏ học. Tích cực tham gia các hoạt động văn hoá xã hội.

- Thực hiện việc cưới, việc tang, mừng thọ, lễ hội truyền thống theo quy ước nếp sống văn hoá; Không mê tín dị đoan; Không tàng trữ chất nổ, vũ khí, văn hoá phẩm độc hại; Không có người mắc tệ nạn xã hội.

- Nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ, có đủ 3 công trình vệ sinh: giếng nước, nhà tắm, nhà xí; giữ gìn vệ sinh nơi công cộng.

- Thực hiện sinh đẻ có kế hoạch, mỗi cặp vợ chồng chỉ có từ 1-2 con. Nuôi con khoẻ, dạy con ngoan.

b) Khu dân cư văn hoá :

* Phong trào làm kinh tế giỏi:

- Có phong trào nhân dân tương trợ giúp đỡ nhau làm kinh tế.

- Xây dựng và thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu kinh tế của địa phương.

- Tỷ lệ hộ đói nghèo năm sau giảm hơn năm trước.

* Nếp sống trật tự vệ sinh:

- Tích cực giáo dục, đấu tranh phòng ngừa để không có người phạm pháp hình sự đảm bảo trật tự trị an, giải quyết kịp thời các tranh chấp trong dân cư.

- Duy trì thường xuyên phong trào giao thông nông thôn để đường làng, phố xóm sạch sẽ, đi lại thuận tiện. Đảm bảo trật tự vệ sinh nơi công cộng.

* Phong trào văn hoá - xã hội:

- Có địa điểm cho các hoạt động văn hoá, tổ chức tốt các hoạt động văn hoá thông tin thể thao trong những ngày lễ, tết. Xây dựng được quy ước nếp sống văn hoá.

- Vận động mọi người chấp hành các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phòng chống các tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật.

- Hàng năm số hộ gia đình văn hoá ít nhất đạt tỷ lệ:

Miền núi :50%

Đồng bằng và Trung du: 60%

Đô thị: 70%

c) Xã, phường, thị trấn văn hoá:

- Có kinh tế phát triển; hoàn thành các nghĩa vụ của địa phương đối với nhà nước.

- Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để xẩy ra các vụ trọng án.

- Số khu dân cư văn hoá ít nhất đạt tỷ lệ:

Miền núi :50%

Đồng bằng và Trung du: 60%

Đô thị: 70%

II Tổ chức thực hiện:

1. Hội đồng Nhân dân tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết này; chỉ đạo ngành Văn hoá Thông tin - Thể thao hướng dẫn cụ thể việc cưới, việc tang, mừng thọ, lễ hội truyền thống theo nếp sống văn hoá để vừa kế thừa, phát huy được bản sắc văn hoá dân tộc vừa tiếp thu được văn minh hiện đại; hướng dẫn cách bình xét, công nhận các danh hiệu gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá, xã phường, thị trấn văn hoá. Đối với miền núi có đồng bào dân tộc thiểu số cần có hướng dẫn cụ thể cho phù hợp. Hàng năm, trong báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội có kiểm điểm kết quả thực hiện nghị quyết này trước HĐND tỉnh.

2. Giao Thường trực HDND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Cuộc vận động xây dựng gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá, xã phường, thị trấn văn hoá là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta nhằm xây dựng nền văn hoá mới, con người mới xã hội chủ nghĩa. Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị UBMTTQ, các đoàn thể nhân dân phối hợp thực hiện gắn cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng khu dân cư với cuộc vận động này.

Hội đồng Nhân dân tỉnh kêu gọi cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh hãy phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương đất tổ hăng hái tham gia xây dựng gia đình, khu dân cư, xã phường, thị trấn văn hoá.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá XIV kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 14 tháng 8 năm 1997 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01-10-1997./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Đo

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.