• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 02/11/1998
UBND TỈNH PHÚ THỌ
Số: 797/1989/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Thọ, ngày 2 tháng 11 năm 1998
UBND

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH VĨNH PHÚ

Về việc tổ chức vận động nhân dân xây dựng

quỹ bảo trợ an ninh trật tự ở xã phường

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚ

Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND các cấp ban hành ngày 30 tháng 06 năm 1989.

Căn cứ chỉ thị 135/ HĐBT ngày 14/05/1989 của Chủ tịch HĐBT, xét đề nghị của Giám đốc công an tỉnh Vĩnh Phú.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Tổ chức vận động nhân dân trong tỉnh đóng góp xây dựng quỹ bảo trợ an ninh, trật tự ở phường, xã với mục đích là:

a- Mua sắm những trang bị, phương tiện cần thiết phục vụ cho nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội.

b- Chi phí bồi dưỡng cho hoạt động của cán bộ, chiến sĩ công an bảo vệ dân phố, dân phòng khi đi làm nhiệm vụ.

c- Chi phí cho những tai nạn, rủi ro khi làm nhiệm vụ.

d- Chi phí cho khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác giữ gìn an ninh TTATXH.

Điều 2: Quỹ bảo trợ an ninh, trật tự ở phường, xã do nguồn vận động đóng góp của các đơn vị kinh tế quốc doanh, tập thể, tư nhân và CBCNV trong địa bàn xã, phường.

a - Đối tượng và mức vận động đóng góp hàng tháng như sau:

- Các đơn vị kinh tế quốc phòng: từ 100.000đ trở lên

- Các đơn vị kinh tế tập thể: Từ 10.000đ trở lên

- Nhân dân: Những người trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ (nam từ 18 tuổi - 60 tuổi, nữ từ 18 - 55 tuổi)

+ Khu vực phi nông nghiệp (bao gồm cả tư thương, TCN...) đóng góp bằng giá trị 1kg gạo tính theo giá kinh doanh thương nghiệp tại thời điểm đóng góp.

+ Đối tượng cán bộ công nhân: Đóng góp bằng giá trị 0,5kg - 1kg gạo, tính theo giá kinh doanh thương nghiệp tại thời điểm đóng góp.

+ Riêng đối với nông dân trong HTX nông nghiệp không vận động đóng góp thêm (vì đã trích vào mức khoán NQ10 của HTX).

Ngoài ra khuyến khích các đơn vị, cá nhân đóng góp ủng hộ thêm ngoài mức quy định trên.

b- Đối tượng không vận động đóng góp:

- Cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang (kể cả công an và quân đội).

- Những thương binh, thân nhân liệt sĩ, những người độc thân không nơi nương tựa và phải trợ cấp hoàn toàn.

- Những người có khó khăn đột xuất như bị tai nạn, thiên tai... ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt hàng ngày.

Những đối tượng trên nếu ai tự nguyện ủng hộ quỹ bảo trợ an ninh trật tự thì khuyến khích và thu nhận.

Điều 3: Quỹ bảo trợ an ninh trật tự do UBND xã, phường hàng tháng nộp cho UBND huyện, thành, thị quản lý thông qua phòng tài chính UBND huyện, thành thị có trách nhiệm điều tiết khi sử dụng quỹ này trên địa bàn dựa vào sự tham mưu của công an huyện, thành thị. Quỹ bảo trợ an ninh trật tự chỉ được dùng vào mục đích nói ở Điều 1. Nghiêm cấm các địa phương dùng quỹ này để sử dụng vào những việc khác. Sáu tháng và hàng năm UBND huyện, thành, thị phải quyết toán và công khai trước HĐND cùng cấp.

Điều 4: Giao cho công an tỉnh, sở Tài chính phối hợp với UB mặt trận tổ quốc hướng dẫn cuộc vận động xây dựng quỹ và kiểm tra việc sử dụng.

UBND tỉnh đề nghị các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội, các cơ quan, xí nghiệp tích cực tham gia hưởng ứng cuộc vận động này và động viên cán bộ công nhân viên, hội viên của cơ quan, xí nghiệp, đoàn thể mình tự giác đóng góp đạt và vượt mức đã đề ra.

Điều 5: Các đồng chí Chánh văn phòng UBND tỉnh, giám đốc các sở, ban ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành, thị căn cứ quyết định thực hiện./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Bùi Hữu Hải

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.